Odznak odbornosti Hasič III a II

Okresní sdružení hasičů v Blansku připravuje v tomto roce školení a zkoušky pro získání odznaku odbornosti Hasič III. stupně a Hasič II. stupně. Kurz je určený pro členy SDH i členy dobrovolných jednotek, kteří jsou řádnými členy SH ČMS a splní předepsané podmínky.

V tuto chvíli potřebujeme zjistit předběžný zájem. Proto zájemci o získání odznaku, pošlete mail na radek.oslejsek@sdhsuchy.org, a to do neděle 29. ledna 2023.

Podmínky k získání odbornosti:

Odznak Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je členem SDH a je starší 18. let a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí.

Odznak Hasič II. stupně může získat uchazeč po uplynutí tří let od složení zkoušky Hasič III. stupně. Odznak získá složením zkoušky před komisí.

Zkoušky (rozsah, provedení a hodnocení):

Zkoušky pro získání odznaku Hasič II. – III. stupně se skládají z následujících oblastí:

a) právní předpisy a předpisy SH ČMS, organizace PO,
b) prevence a ochrana obyvatelstva,
c) názvosloví v PO, technické prostředky, cvičební řád-technický výcvik,
d) speciální zásahy, požární technika (záchranářská činnost), BOZP a nebezpečí u zásahu.

Zkoušky jsou prováděny:

a) písemnou zkouškou testem sestaveným ze všech oblastí (a, b, c, d),
b) ústní zkouškou vykonanou nejpozději do 10 dnů od splnění testové části.

Písemnou zkoušku testem pro získání odznaku zodpoví uchazeč pro získání odznaku:

  • Hasič III. stupně 6 – 10 otázek z prvních 1 – 30 otázek z každé oblasti (celkem 30 otázek)
  • Hasič II. stupně 7 – 12 otázek z prvních 1 – 40 otázek z každé oblasti (celkem 40 otázek)
  • Čas pro provedení zkoušky testem je dán počtem otázek tj. 30 a 40 minut.

Při ústní zkoušce zodpoví uchazeč z každé oblasti (a, b, c, d) tematický celek:

  • Hasič III. stupně 1 celek – celkem 4 celky
  • Hasič II. stupně 2 celky – celkem 8 celků

Zkušební testy pro písemnou zkoušku jsou přílohou Směrnice pro získání odznaku Hasič II. a III. stupně. Přitom platí, že ze všech oblastí (a, b, c, d) je pro:

  • Hasič III. stupně 30 otázek – maximální počet chyb 6 – prospěl
  • Hasič II. stupně 40 otázek – maximální počet chyb 8 – prospěl
  • Při větším počtu chyb (7, 9 a více) je uchazeč hodnocen neprospěl.

Při ústních zkouškách je každá správně zodpovězená oblast hodnocena prospěl, v opačném případě
neprospěl.

Pokud uchazeč v písemné části neprospěl, nebude připuštěn k ústní zkoušce, pokud při ústní zkoušce v
některé oblasti neprospěl, nesplnil podmínky pro získání odznaku.

Zkoušku z nesplněné oblasti (opravnou zkoušku) může uchazeč vykonat nejpozději do 90 dnů u
odbornosti III. a II. stupně. Při nedodržení termínu musí uchazeč absolvovat celou zkoušku znovu
(včetně testu).

Opravná zkouška může být komisí povolena z maximálně dvou nesplněných oblastí. Při nesplnění více
než dvou oblastí musí být vykonána celá zkouška znovu (včetně testu).

Ve výjimečném případě může zkušební komise povolit vykonání opravné zkoušky na závěr zkušebního
cyklu v den konání zkoušek a to pouze ze závažných důvodů (nevolnost, psychická labilita apod.).

Print Friendly, PDF & Email