Kroniky

Ustavující schůze

Doslovný přepis zápisu z ustavující valné hromady a dalších schůzí výboru z let 1927 – 1930

Protokol
sepsaný dne 29 června 1927 o ustavující valné hro-
madě "Sboru dobrovolných hasičů" v Suchym konané v
hostinci p. Františka Kočvary za přítomnosti br. žup. náčel-
níka Frant. Hlouška, žup. místostarosty, okrs. náčel-
níka IV. okrsku, více bratrů ze sborů okolních a 55 občanů
místních.
     Schůzi zahajuje p. Augustin Krejčíř náměs-
tek starosty obce uvítáním br. žup. náčelníka, hostů
a všech občanů a uděluje slovo br. žup. náčelníkovi se
žádostí by laskavě o významu a povinostech dobro-
volného hasičstva podal vysvětlení. Tento s ochotou
ujímá se slova a klade přítomným na srdce jak
velká a krásná je idee hasičská, uvádí však upři-
mně i obtíže které sbor na sebe béře, pročež nabá-
dá k rozvaze, varuje ukvapenosti a žádá by vždy
jednali charakterně.
     Poukázav jestě na organisační postup služeb-
ní, vybídl přítomné by se přihlásili definitivně
za činé členy a žádá by o celém jednání byl
sepsán protokol k čemuž navrhuje br. Jos. Svěráka
jednatele sboru ve Valchově zapisovatelem, s čímž
přítomní souhlasí.
     Na to přihlásilo se za činé členy 14 občanů a
20 občanů kteří se přihlašují že pravidelně sbor budou
podporovat hmotně i morálně.
  Jsou to následující -- členové činí:
  Janků Antonín   - Ševčík Josef  - Vybíhal Josef
  Sekanina Ignác  - Kočvara Josef - Krejčíř Augustín
  Staněk Antonín  - Ošlejšek Albín - Sychra Josef
  Krejčíř František - Ošlejšek Adolf - Kejík Josef
  Henek Josef    - Henek Alois
  Trtílek Josef

  Členové podporující:
  Vybíhal Adolf  - David Josef  - Konečný Alois
  Henek Tomáš   - Dokoupil Josef - Kuda Frant.
  Kočvara Antonín - Henek Alois  - Dokoupil Antonín
  Kočvara Bohumil - Konečný Petr  - Krejčíř Josef
  Veselý Josef  - Kejík Jarosl.  - Ošlejšek František st.
  Kejík Frant.  - Ošlejšek Frant. - Kuda Leopold
     Trnečka Alois - Ošlejšek Josef

     Po přihlášení se členů vybídl br. žup. náčelník
by zvolili si 3 členy správní výbor a náčelníka. Žá-
dá, by se volilo aklamací.
     Kočvara Boh. navrhuje za starosty Kejíka Jaros.,
pro nejž hlasuje 23 členů. Za náčelníka navrhuje Sychra
Jos. br. Krejčíře Augustína pro nejž ze 13. činých hlasuje
10 členů. Jednatelem jednoznačně zvolen Ošlejšek Josef
č. 50. Pokladníkem, po návrhu Kejíka Jaroslava 25. hlasy
zvolen Veselý Josef č. 39.
     Všichni zvolení volbu přijali a rukou podáním
br. žup. náčelníkovi čestně slíbili, že chtějí se vývoji sboru
obětavě a nezištně věnovati.
     Po doslovu žup. náčelníka v němž podal jěště
řadu praktických pokynů schůze ukončena, protokol
přečten a podepsán.

Jos. Ošlejšek   Krejčíř Augustín  Jaroslav Kejík
 jednatel      náčelník      starosta

          Weselý Josef    Frant. Hloušek
		   pokladník     župní náčelník,


Protokol
Sepsaný při řádné schůzi všeho členstva, konané v sobotu dne
3 září 1927 v 1/2 8 hod. večer v místnosti veřejného hostince p. Fr. Koč-
vary v Suchým za přítomnosti 16. členů činných a 11. přispíva-
jících.
   
 	     Pořad jednání.
Doplnění voleb a sice:    5) 2 revizoři,
1) náměstek starosty,     6) četař samaritní stráže,
2) podnáčelník,        7) četař zbrojíř,
3) 6 členů výboru,      8) 4 členové rozhodčí soud
4) 2 četaři,

  Schůzi zahájil starosta sboru br. Kejík Jaroslav krát-
kým proslovem o povinostech zvolených funkcionářů, načež
se přistoupilo k volbě. Volilo se hlasováním.
  Místostarostou zvolen br. Ošlejšek Fr. Suchý č.10. 20 hlasy,
do výboru jsou zvoleni tito členové:
br. Kočvara Antonín, 21 hlasy,	br. David Josef,  17 hlasy,
br. Kejík František, 19 hlasy,	br. Hének Tomáš,  14 hlasy,
br. Trnečka Alois,  19 hlasy,	br. Dokoupil Josef, 14 hlasy,

  Podnáčelníkem je zvolen v užší volbě br. Hének Josef, 7 hlasy,
(3. hlasy neplatné.) Četař samaritní stráže, zvolen br. Ignác
Sekanina, 9 hlasy, 2 četaři jsou zvoleni: br. Henek Alois,
11 hlasy, br. Ošlejšek Albín, 8 hlasy, četař zbrojíř:
br. Sychra Josef 14 hlasy.
  Rozhodčí soud jednohlasně zvolení jsou:
br. Kejík Josef, Ošlejšek Adolf, David Josef a
Kočvara Antonín. Revisori: br. Kejík Josef, 14 hl. Kuda L. 16 hl.
  Všichni zvolení volbu přijali.
Schůze skončena, protokol přečten a podepsán:

Ošlejšek Josef	Krejčíř Aug	Weselý Josef	Jaroslav Kejík
t.č. jedn.	náčelník	pokladník	starosta

        Henek Josef
        podnáčelník
Protokol
sepsaný při řádné výborové schůzi, konané dne 18 září 1927 v 1 hod.
Odpoledne v místnosti br. pokladníka Josefa Veselého, za
přítomnosti 12 členů a starosty obce L. Dvořáčka.
Jednáno bylo:
1.Zaplacení stříkačky
2.Předložení objednaných věcí pro sbor
3.Mimořádné návrhy

Jelikož stříkačku má platit obec a dosud jí nebyla povolená půjčka,
usnesl se výbor peníze vypůjčit od občanů, než obci přijde povolení
a je odeslat. Na to s obecní pokladny bylo půjčeno 3000 Kč, s hasičské
pokladny 2000 Kč a br. Ošlejšek Josef zapůjčil 1500 Kč. Obnos tento
převzal starosta obce L. Dvořáček a odeslal.
Dále výboru předložena objednávka věcí pro sbor. Objednávka děla se za
přítomnosti br. místostarosty Františka Ošlejška, náčelníka Krejčíře
Augustina, podnáčelníka Henka Josefa a pokladníka Josefa Veselého.
	
Objednáno bylo:
1 přilba pro náčelníka, 1 pro trubače, 4 četařské, 9 pro mužstvo,
2 povelky s řemínky, 2 houby do kouře, 1 šňůra k harcovce, 10 šroubů na
opravu hadic, 100m hadic. Vše v ceně 4570 Kč. Přítomní objednávku schválili.
Na konec projednáno pojištění 1 páru koní a nějaké opravy na stříkačce,
což vzal na vědomí četař  zbrojíř br. Josef Sychra a tím schůze skončena.
	
V Suchým, 18 září 1927

Ošlejšek Josef	Krejčíř Augustin	Veselý Josef	Jaroslav Kejík
t.č. Jednatel	náčelník		pokladník	starosta
  
Henek Josef	Kejík František		Henek Tomáš	Sychra Josef
podnáčelník	člen výboru		člen výboru	četař zbrojíř
Protokol
Sepsaný při řádné výborové schůzi konané dne 20. listopadu 1927 o půl desáté hod.
Dopoledne, v místnosti br. pokladníka Josefa Veselého za přítomnosti 12 členů
a starosty obce L. Dvořáčka.
Jednáno bylo:
1.přečtení protokolu z poslední schůze
2.porady o stavbě hasičského skladiště

Aby stříkačka a potřebné náčiní hasičské nemuselo být po cizích staveních,
usnesl se výbor zřídit skladiště hasičské. Konány o tom porady s místním starostem
obce L. Dvořáčkem a po různých návrzích bylo jednání odloženo na příští schůzi.

V Suchým, 20 listopadu 1927

Ošlejšek Josef		František Kejík		Jaroslav Kejík
Antonín Kočvara		Trnečka Alois		Veselý Josef
Dokoupil Josef		Leopold Kuda

Protokol
Sepsaný o mimořádné valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Suchým, konané
dne 15 ledna 1928 v 1 1/2 hod. Odpoledne v hostinci p. Františka Kočvary v Suchým.

Program:
1.zahájení starostou sboru br. Jaroslavem Kejíkem
2.místonáčelník podává vysvětlení co je valná hromada
3.podaná zpráva náčelníka, jednatele a pokladníka

Zpráva náčelníka byla stručná a podala vysvětlení kolik cvičení se stříkačkou
sbor pořádal.
Proti zprávě této nebylo námitek a tím schválena. 
Zpráva jednatele podala přehled z jednacího protokolu a výčet objednaných věcí.
Zpráva schválena.
Zpráva pokladníka podala výpočet příjmu, který činní 8016,--Kč 59h.a vydání
7584,--Kč 58h.Tato zpráva je za půl roku 1927. K této zprávě podány vysvětlivky.
Účty příjmu a vydání buď též uzavřeny každý měsíc, dodavné z peněz účtováno budíž
zvlášť ve vydání. Jinak účty od revizoru dle jejich zprávy uznány za správné a
navrženo uděliti br. pokladníku absolutorium. Toto valnou hromadou schváleno.
Projednáno vstupné na hasičský ples dne 22. ledna 1928 a stanoveno jednotné
vstupné pro osobu 5 Kč.
Zvolen okrašlovací výbor na výzdobu sálu a zvoleni jsou br. Josef Kočvara a
Albín Ošlejšek. Doslovem br. starosty valná hromada skončena.

Ošlejšek Josef		František Kejík		Leopold Kuda
Jaroslav Kejík		Antonín Kočvara		Dokoupil Josef
Trnečka Alois		Veselý Josef

Protokol
Sepsaný v výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů v Suchým, konané
dne 29 ledna 1928 v půl druhé hod. odpoledne v místnosti br. pokladníka
Josef Veselého v Suchým.

Program:
1.podaná zpráva z plesu hasičského ze dne 22. ledna 1928
2.jednáno o tom, kolik hradí hasičská pokladna hasičům na vstupné na
 hasičský ples do Žďárné
3.návrh br. Kočvary Antonína na pořádání maškarního plesu v sobotu před ostatky
4.jiné návrhy

1.Z plesu hasičského bylo celkem vybráno 1620,80 Kč. Po odečtení všech výloh s
 tím spojených zůstalo 877,05 Kč. 
2.Hasičům, kteří půjdou na ples hasičský do Žďárné bylo navrženo hradit z hasičské
 pokladny 25,--Kč. Toto výborem schváleno.
3.Br. Kočvara podal návrh, pořádati maškarní ples v sobotu před ostatky. Návrh
 tento odložen do plenární schůze sboru na den 2. února 1928
4.Br. starosta Jaroslav Kejík zprávu dle ceníku Antonína Oždiána o berlovce a
 záležitost předána do schůze na den 2. února 1928 a tím schůze skončena.

V Suchým 19.ledna 1928

Ošlejšek Josef		Ošlejšek František	Henek Josef 
Krejčíř Augustin	Josef David		Antonín Kočvara
Trnečka Alois		Josef Kejík 		František Kejík 
Sekanina Ignác		Leopold Kuda		Josef Sychra


Protokol
Sepsaný při výborové schůzi konané dne 21. dubna. 1928 za přítomnosti 11 členů. 
Br. starosta zahajuje schůzi a určuje program.
Jednání ohledně vystouplých členů br. J. Kočvary, Fr. Krejčíře a Alb. Ošlejška
Výbor vzal na vědomí vystoupení členů br. Jos. Kočvary a Alb. Ošlejška.
Ve věci Fr. Krejčíře usneseno, aby br. Jos. Sychrovi uděleno bylo od výboru
napomenutí, aby o členech sboru hasičského se nijak urážlivě nevyslovoval.
Při nejbližší schůzi bude od něho požadováno, aby se v této věci správně vyjádřil.

Ošlejšek Jos.
t.č jednatel

Protokol
Sepsaný při výborové schůzi dne 26. prosince. 1928 za přítomnosti 15 členů.
	
Pořad jednání:

1.výborová schůze přijala a schválila návrh na zakoupení tmavomodré látky na
 pořízení hasičských blůz. Výborem byly pověřeny br. náčelník A. Krejčíř a
 br. Jos. Dokoupil č. 27, aby potřebné množství látky 33m látky na účet sboru zakoupili.
2.výbor se také usnesl, aby nebylo zapomínáno na stavbu hasičského skladiště a
 doplňuje toto usnesení tím, že by toto hasičské skladiště bylo věnováno na
 památku 10-ti letého výročí naší samostatnosti a k úctě padlých občanů z naší
 obce, kterým by se mimo to zasadila pamětní deska s patřičným věnováním. O místě
 o budoucí skladiště bude rozhodnuto.
3.jednáno též o plese hasičského sboru a usneseno ples nepořádati. Jednak pro
 nepřízeň hostinského a s obavy, že by se na něm nevyšlo.
4.usnesena členská schůze na 6. ledna. 1929 o 1 hod. Odpoledne.


Josef Ošlejšek		Jaroslav Kejík		Veselý Josef
Augustin Krejčíř	Trnečka Alois		Dokoupil Josef
František Kejík		Henek Josef		Sekanina Ignác
Antonín Kočvara		Dvořáček L.


Protokol 
Sepsaný při členské schůzi sboru dobrovolných hasičů v Suchém konané dne 6. ledna.
1929 v 1 hod. odpoledne v místnosti p. Fr. Kočvary v Suchém za přítomnosti 11 členů
činných a 15 podporujících.

Jednáno bylo:
1.br. místostarosta Ošlejšek Fr. Schůzi zahájil a přítomným přednesl kolik činí
 příjem a vydání za půl druhého roku svého trvání což zanešeno v knize pokladní.
2.Schůze se usnesla pořádati ples hasičský. Poněvadž hostinský nepřistoupil na
 podmínky sborem mu kladené, usneseno ples pořádat ve Žďárné v sokolovně. Na
 projednání toho byly tam vysláni bři Jos. Sychra, Leop. Kuda, Boh. Kočvara
 br. náčelník A. Krejčíř pronesl k přítomným proslov, by přispěli peněžitým dárkem
 raněnému hasiči Fr. Kolářovi s Benešova. Na to darovali bratři Kejík Fr. 1 Kč,
 Henek T. 1 Kč, Vybíhal A. 3 Kč, Kočvara A 1 Kč, Různar E. 1 Kč, Dokoupil Jos. (27)
 2 Kč, Trnečka A. 1 Kč, Konečný P. 1 Kč, Kočvara Boh. 1 Kč, Ošlejšek Fr. 1 Kč celkem
 vybráno 13,--Kč, za než br. náčelník jménem poškozeného poděkoval. Br. Leop.
 Dvořáček řídící, daroval poškozenému 2 Kč.

Protokol
Sepsaný o členské schůzi, konané dne 3.února 1929 ve škole, za přítomnosti 14.
členů činných a 12 podporujících

1.Bratr starosta Kejík Jaroslav, schůzi zahájil a přečetl přítomným celkový příjem
 a vydání z plesu hasičského, pořádaném v Sokolovně ve Žďárné, dne 26 ledna 1929.
 Celkový příjem činil 4 890,67 Kč
 Vydání činí 2 980,30 Kč, tedy zbývá 1 910,37 Kč.
2.Po plese kolovaly různé špatné zprávy, že to neb ono se špatně při plese provádělo,
 což se při schůzi vše rozřešilo.
3.Starosta oznámil vystoupení ze sboru Antonína Dokoupila a Antonína Staňka.
 Na konec pak napomenul členstvo, by se nerozbíjeli různým povídáním člen o členu
 a tím schůzi ukončil.

Protokol
Sepsaný při výborové schůzi, konané dne 24. února 1929, za přítomnosti 12. členů a br.
okrskového náčelníka.

1.Bratr starosta Jaroslav Kejík schůzi zahájil s uvítáním br. okresního náčelníka.
2.Výbor odhlasoval zakoupení sukna na vycházkové blůzy, které se vezme z Boskovic a
 nebo ze Žďárné. Podšívku a ušití obstarají členové sami zdarma. Blůzy pak zůstanou
 majetkem sborovým. Dále schváleno objednati 1. přilbu pro starosty sboru, čamary na
 blůze, 2. díle hadic, 1. díl savic, od firmy Lhotěbor z Brna.
3.O bratru Antonínu Kočvarovi se roznesla pověst, že podle tvrzení br. Josefa Sychry,
 si při plese dne 26 ledna 1929 zadržel 100 Kč. Vyšetřováním se zjistilo že věc tato
 se nezakládá na pravdě a br. Kočvara Antonín žádá na Josefu Sychrovi odvolání. Toto
 odvolání napsáno br. Josefem Sychrou a za sbor starostem a jednatelem podepsáno a
 vyvěšeno v hostinci p. Františka Kočvary v Suchém.
 Při této věci se br. Josef Sychra vyjádřil, že bude s tělem i s duší hasičem dál a do
 ničeho slova nepromluví a všeho se vzdává.
4.Výbor přijal br. Jaroslava Kejíka za činného člena, dále přijal Albína Ošlejška a
 Kočvary Josefa, kteří vystoupli dne 14 dubna 1928 skrze nedorozumění s br. Josefem
 Sychrou. Tento žádá jich za odpuštění a podáním ruky přislibuje že v bratrské shodě
 budou pracovat ve sboru dále.
 Bratr okrskový náčelník dává návrh, že který člen bude o druhých členech povídat
 nepravdivé věci, nebo jinakým způsobem je urážet, jak posled se stalo, bude rozhodně
 ze sboru vyhoštěn.

Protokol
Sepsaný při řádné valné schůzi, konané dne 6 ledna 1930 za přítomnosti 17 členů činných
a 12 přispívajících.

Pořad:
1.Zahájení schůze starostem sboru br. Jaroslavem Kejíkem
2.Podaná zpráva funkcionářů
3.Volby

Zpráva náčelníka vykazuje 6. se stříkačkou s vodou 8. cvičení bez vody 2.noční cvičení
poplachová. Mimo to sbor se zúčastnil požáru v Benešově 13. mužů, ve Žďárné 15. mužů a
v Suchém 14. mužů.
Zpráva pokladníka podala výpočet příjmu za rok 1929. který činí 9.193,59 Kč a vydání
6.335,15 Kč.
Celkové jmení sboru činí 2.727,84 Kč. Toto valnou hromadou schváleno.
Po přečtení zpráv starosta br. Jar. Kejík krásnými slovy promluvil k přítomným o
důležitosti hasičské organizace načež se přistoupilo k volbám.
Navrženo, by se volilo lístky.
Starostem opět zvolen br. Jar. Kejík 25 hlasy, náčelníkem br. Aug. Krejčíř 15 hlasy,
podnáčelníkem br. J. Henek 25 hlasy, jednatelem J. Ošlejšek 26 hlasy, pokladníkem
J. Veselý 28 hlasy. Do výboru br. Fr. Kejík (19 hlasy), 

Print Friendly, PDF & Email