Nové zkratky ve výjezdových SMS

Zdroj: http://www.firebrno.cz/zkratky-pouzivane-v-sms

Díky nové technologii sestavování textu odesílaných SMS začalo HZS JmK na přelomu roku 2011 a 2012 posílat příjemcům výjezdových? SMS ?podrobnější informace.? Protože je délka výsledné SMS omezena počtem 160 znaků, museli se zkrátit názvy typů/podtypů a okresů. Přehled používaných zkratek je v následujících tabulkách:

TYP PODTYP TYP – plný text PODTYP – plný text
P NB POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY
P VB POŽÁR VÝŠKOVÉ BUDOVY
P Sklad POŽÁR PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY
P Shromazdiste POŽÁR SHROMAŽDIŠTĚ OSOB
P Tunel POŽÁR PODZEMNÍ PROSTORY,TUNELY
P Les,trava POŽÁR LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
P Trafo POŽÁR TRAFOSTANICE, ROZVODNY
P DP POŽÁR DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
P Odpad POŽÁR POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ
P EPS POŽÁR Signalizace EPS
P Les POŽÁR Lesní porost
P Trava POŽÁR Polní porost, tráva
P Kos POŽÁR Popelnice, koše
P Kontejner POŽÁR Kontejner
P Odpad POŽÁR Odpad, skládka
DN VYPR DOPRAVNÍ NEHODA VYPROŠTĚNÍ OSOB
DN Uklid DOPRAVNÍ NEHODA UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ
DN Uklid DOPRAVNÍ NEHODA ÚKLID VOZOVKY
DN Vlak DOPRAVNÍ NEHODA ŽELEZNIČNÍ
DN Letadlo DOPRAVNÍ NEHODA LETECKÁ
UNL Komunikace ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Na POZEMNÍ KOMUNIKACI
UNL Půda ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO PŮDY
UNL Voda ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Na (DO) VODNÍ PLOCHU(Y)
UNL Vzduch ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ
TP Nebezpeci TECHNICKÁ POMOC ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
TP IZS TECHNICKÁ POMOC SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS
TP Destrukce TECHNICKÁ POMOC DESTRUKCE OBJEKTU
TP Nahrada zarizeni TECHNICKÁ POMOC NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ
TP OUP TECHNICKÁ POMOC OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR
TP Prekazka TECHNICKÁ POMOC ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
TP Cerpani TECHNICKÁ POMOC ČERPÁNÍ VODY
TP Mereni TECHNICKÁ POMOC MĚŘENÍ KONCENTRACÍ
TP Monitor TECHNICKÁ POMOC MONITORING
TP Hmyz TECHNICKÁ POMOC Likvidace hmyzu
TP Strom TECHNICKÁ POMOC Odstranění stromů
TP OUP potraviny TECHNICKÁ POMOC Otevření bytu potraviny
TP OUP voda TECHNICKÁ POMOC Otevření bytu teče voda
ZOZ Voda ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z VODY
ZOZ Vyska,hloubka ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z VÝŠKY, Z HLOUBKY
ZOZ Prostor ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH
ZOZ Prostor ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Uzavřené prostory
ZOZ Vytah ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Výtah
ZOZ Zaval ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT ZASYPANÉ,ZAVALENÉ
ZOZ Vyska ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z výšky
ZOZ Hloubka ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z hloubky
MU Radiace OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST RADIAČNÍ NEHODA, HAVÁRIE
MU Evakuace OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST EVAKUACE A OCHRANA OBYVATEL PLOŠNÁ
MU Jiné OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST JINÉ
MU Pozar OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Požár
MU Vitr OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Větrná smršť
MU Povoden OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Povodeň
JINÉ Zatim neurceno JINÉ, ZATÍM NEURČENO ZATÍM NEURČENO
JINÉ TEST JINÉ, ZATÍM NEURČENO TECHNOLOGICKÝ TEST

?

BK Blansko
BM Brno-město
BO Brno-venkov
BV Břeclav
HO Hodonín
VY Vyškov
ZN Znojmo

?

Ostatní standardně používané zkratky:

DN   dopravní nehoda
EPS   elektronická požární signalizace
HZS   Hasičský záchranný sbor
HZSp   Hasičský záchranný sbor podniku
CHL   Chemická laboratoř
IDP   izolační dýchací přístroj
IZS   Integrovaný záchranný systém
JPO   jednotka požární ochrany
JSDHO   jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
LS PČR   Letecká služba Policie ČR
LZS   Letecká záchranná služba
NA   nákladní automobil
OA   osobní automobil
 požár
PČR   Policie České republiky
PHM   pohonné hmoty
PK   provozní kapaliny
PPO   protipožární opatření
PS   požární stanice
RD   rodinný dům
SaP   síly a prostředky
SDH   Sbor dobrovolných hasičů
SDHp   Sbor dobrovolných hasičů podniku
VZS   Vodní záchranná služba
ZZS   Zdravotní záchranná služba

 

Print Friendly, PDF & Email