Vyhodnocení taktického cvičení ze dne 26.9.2007


Jak už jsme vás informovali, proběhlo v září taktické cvičení okrsku Benešov. Nyní přinášíme celkové vyhodnocení velitelem okrsku Ing. Milanem Tlamkou, které upřesňuje a doplňuje předchozí informace.
 


 

Dne 26. září 2007 v 17:30 hod uskutečnilo požárně taktické cvičení – požár lesa v katastru obce Velenov.

Cvičení bylo zaměřeno na:

  • Procvičit spolupráci požárních jednotek při dálkové dopravě vody
  • Ověřit průchodnost lesních cest pro požární techniku
  • Seznámit zúčastněné jednotky s terénem pro případ skutečného zásahu
  • Ověřit možnosti dálkové a kyvadlové dopravy vody
  • Procvičit si taktické možnosti hašení lesních požárů
  • Ověřit systém svolání jednotek ze strany KOPIS HZS Jmk
  • Prověřit akceschopnost požární techniky ve využívání JSDH Obcí okrsku Benešov
  • Prověřit vydatnost vodních zdrojů v obci Velenov


Cvičení se zúčastnily zásahové jednotky obcí Benešov, Okrouhlá, Kořenec, Žďárná, Ludíkov, Suchý, Valchov a Velenov.

Velitel zásahu – PTC: Petr Mikulášek, JSDH Velenov
Vedoucí – PTC : Ing. Milan TLAMKA, velitel SDH okrsku Benešov
Místo konání PTC: Prostor Lesního porostu „nad vodárnou“, obec Velenov a okolí


Při provádění a hodnocení PTC cvičení byl položen důraz na :
 
1. Příjem zprávy, vyhlášení požárního poplachu, výjezd požárních jednotek a způsob jízdy k zásahu
2. Posouzení vhodnosti použité požární techniky a vedení zásahu v návaznosti na ustanovení „Bojového řádu“ požárních jednotek
3. Vlastní organizaci a řízení zásahu
4. Nasazení a využití požární techniky
5. Zásobování nasazených sil a prostředků / požární vodou, potřebným materiálem/
6. Průchodnost komunikací a nástupních ploch
7. Organizaci spojení
8. Dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví
9. Úroveň kázně u zásahu
 


Vyhodnocení :


ad 1. Vyhlášení poplachu provedlo KOPIS HZS Jihomoravského kraje na pokyn vedoucího cvičení. Vyhlášení poplachu bylo provedeno formou požárního poplachu sirénou a to dálkově spouštěnou nebo telefonátem na místní ohlašovny požáru. Tím se prověřila funkčnost sirén a dále telefonické spojení na JPO ze strany KOPIS HZS JmK. Vyhlášení poplachu jednotkám bylo ze strany velitelů jednotek a družstev bez připomínek.

Výjezd a příjezd požární techniky na místo zásahu byl bez zjevných problémů. Během jízdy k zásahu se dle tvrzení velitelů nevyskytl žádný problém.

 
ad 2. Nasazená požární technika odpovídala plánovanému PTC.
Vedení zásahu velitelem zásahu :
VZ – řídil činnost na místě PTC dle zpracované dokumentace.
Na úseku dálkové dopravy vody hadicemi se používalo zdvojené vedení a hadicový sběrač.

 
ad 3. Vlastní organizace a řízení zásahu.

Velitelem zásahu byl p. Petr Mikulášek . Po příjezdu na místo převzal informaci od vedoucího PTC – požár jehličnatého lesa, dále další lokální ohnisko 20m nad vodárnou….

Velitel zásahu informoval KOPIS HZS JmK, že se jedná o taktické cvičení a požádat o další síly a prostředky dle zpracovaného námětu. Jako velmi účinné se jevil fakt, že VZ byl označen reflexní vestou s nápisem velitel zásahu.

 

ad 4. Při PTC nebyla zjištěna závada strojního zařízení. Během zásahu byl zkontrolován stav PHM u jednotlivých požárních stříkaček a v jednotlivých vozidlech. Všechny sbory měly dostatečnou zásobu PHM – nebyla shledána žádná závada.

Využití MPT bylo v souladu s Řádem strojní služby . Nasazení techniky odpovídalo požadavkům pro zásah a dopravu požární vody.

 
ad 5. Zásobování vodou proběhlo dle vypracovaného plánu PTC.

Do prostoru pod požářiště do největší CAS a to CAS 32 – T815 JSDH Žďárná byla voda dovážena kyvadlově pomocí tří CAS. Čerpací stanoviště bylo zřízeno u požární nádrže v obci Velenov. Tam čerpání a organizaci doplňování vody organizovala JSDH Valchov. Velmi kladně hodnotím jak vybavení jednotky reflexními vestami (jednalo se částečně o pohyb na komunikaci), tak i organizační schopnost velitele JSDH Valchov organizovat plynulou dodávku požární vody na požářiště.

Dodávka požární vody byla řešena pomocí dálkové dopravy vody od CAS JSDH Žďárná, dále pak pomocí 3 kusů PS 12. Dálková doprava vody byla realizována zdvojeným hadicovým vedení B 75. Toto vedení a velmi složitý terén se podílelo z počátku na nepříliš plynulé dodávce vody. Problém se taky vyskytl při použití starých požárních hadic, které po natlakování na běžný pracovní tlak praskaly. Po výměně za nové byla dodávka požární vody již bez větších problémů.

Velký podíl na organizaci v horních úsecích dálkové dopravy vody patří veliteli JSDH Žďárná, který se velkou měrou podílel na řízení nasazení proudů a radiovým spojením informoval strojníky mezi první CAS, druhou a třetí požární stříkačkou o výši výstupního tlaku ze strojů.

V souladu s plánem PTC byly postupně nasazeny 4 C proudy na hašení požáru. Postupně však došlo ještě k nasazení dalších dvou proudů C a dvou proudů B. Tím se ověřila dostatečná zásoba požární vody i dle zpracované dokumentace a přiložených výpočtů – množství dopravené požární vody by stačilo na konečnou teoretickou likvidaci požáru.


ad 6. Průchodnost komunikací je v daném prostoru i na příjezdové komunikaci dostačující. Nástupní plochy pro práci s MPT pro provedení zásahu byly dostačující.

ad 7. Spojení u zásahu probíhalo pomocí radiového spojení a vizuálních signálů, spojení mezi KOPIS HZS JmK a JPO probíhalo pomocí soukromých mobilních telefonů.

Vzhledem k tomu, že se jednalo velmi složitý lesní terén s velmi velkým převýšení, bylo spojení vizuálními signály téměř nemožné. Při dálkové dopravě vody zdvojeným hadicovým vedení je náročné na komunikaci mezi jednotlivými strojníky. Vzhledem k tomu, že radiostanicemi byla vybavena jen JSDH Žďárná a VZ (zapůjčená radiostanice), byla komunikace mezi jednotkami na požářišti nedostatečná. To se také podepsalo na prvotní přerušované dodávce požární vody, což by mělo za následek velký rozvoj požáru a tím značně větší škody.

V případě, že by tyto jednotky byly vybaveny alespoň jednou radiostanicí, byla by komunikace mezi strojníky popřípadě veliteli daleko jednoduší a rychlejší. To by celkově projevilo na rychlosti a účinnosti požárního zásahu především u lesních požárů…

 
ad 8. Dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví

Vzhledem ke stále lepší vybavenosti jednotek hodnotím vybavení jednotek ochrannými prostředky jako dostačující pro potřeby zásahu požáru lesa.
Ostatní bezpečnostní předpisy nebyly porušeny a nedošlo ke zranění zasahujících hasičů ani ostatních zúčastněných na PTC.


ad 9. Kázeň hasičů při provedení PTC byla velmi dobrá. Byla provedena dobrovolná orientační dechová zkouška u dvou strojníků – s negativním výsledkem.

 
 
Celkové hodnocení a návrh opatření :


Taktické cvičení hodnotím jako velmi zdařilé. Jako velmi praktické se projevilo proškolení velitelů o praktickém provedení TC. Požární poplach byl jednotkám postupně vyhlašován od 17:27 hod. Poslední jednotka na místo dorazila v 17:47 hod, což je 20 minut od vyhlášení požárního poplachu. Lokalizace požáru, což je zřízení dostatečného množství proudů (6ks C a 2 ks B proudů) a zajištění bezproblémové dodávky vody na místo požáru bylo po 38 minutách , což je velmi uspokojivý čas. Dále hašení a dodávka vody probíhala dalších 15 minut, po té byla oznámena na KOPIS HZS JmK likvidace požáru.


Ve fázi příprav a organizace cvičení byl přístup všech představitelů jednotlivých obecních úřadů velmi vstřícný, jmenovitě pak starosty obce Velenov, který umožnil zorganizovat cvičení v katastru obce a který se na závěr postaral o občerstvení jednotek.


Do budoucna doporučuji do obecních rozpočtů zahrnout nákup alespoň jedné radiostanice pro každou jednotku. Cena radiostanice pro potřeby PO se pohybuje cca od 5.500,- Kč bez DPH, což ve finále může být zanedbatelná hodnota proti uchráněným hodnotám úspěšným, rychlým a efektivním zásahem.

 
Na závěr děkuji za účast všem členům zásahových jednotek.
 
 
Hodnocení provedl: Ing. Milan TLAMKA 
Velitel SDH okrsku Benešov
 v.r. Milan TLAMKA
……………………………………………….

Ing. Milan TLAMKA 
 

 

Fotogalerie

[pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/112108963957944911990/albumid/5861394713833398609?alt=rss&kind=photo&hl=en_US“ ]

Print Friendly, PDF & Email