Vývtarná soutěž "Hasiči očima dětí"

Sbory benešovského okrsku se rozhodly vyhlásit výtvarnou soutěž Hasiči očima dětí, určenou pro žáky mateřských škol, mladší žáky kolektivů mladých hasičů a první a druhé třídy základních škol na území okrsku. Hlavním cílem je propagovat hasičinu u těch nejmenších a nalákat je tak do našich řad. Doufáme v hojnou účast. Zde jsou přesné propozice (ke stažení a tisku zde):

 

 


 

Vyhlašovatel soutěže:

Sbory dobrovolných hasičů okrsku Benešov (dále jen okrsek)

 • SDH Benešov, Kořenec, Ludíkov, Okrouhlá, Suchý, Valchov, Velenov a Žďárná.

 

Podmínky soutěže:

Soutěž je organizována pro:

 • kolektivy mladých hasičů okrsku

 • mateřské školy na území okrsku

 • základní školy na území okrsku

 

a probíhá v následujících věkových kategoriích:

Kategorie

Určeno pro

M

Mateřské školy

1. a 2. třída ZŠ

MH

Mladí hasiči – mladší žáci (do 10 let, v roce 2010 dovrší 10 let)

 

Obsahové zaměření:

 • Zachycení poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami apod.

 • Pomoc hasičů při požárech, haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí.

 • Zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.

 

Hodnocení:

Hodnocení je prováděno na dvou stupních:

 1. základní kolo (ve škole, v družstvu MH)

 2. okrskové kolo

 

V základním kole vybere škola nebo SDH jednu nejlepší práci v každé kategorii. Porotu tvoří zástupci školy a/nebo SDH. Při vyhlášení dostane každý zúčastněný drobnou odměnu (zajišťuje pořadatelské SDH).

 

V okrskovém kole budou vybrány tři nejlepší práce v každé kategorii. Porotu tvoří zástupci okrsku.

 

Vyhlášení proběhne na výroční valné hromadě okrsku.

 

Časový plán soutěže:

 • Vyhodnocení prvního kola: do 30.11.2010

 • Vyhodnocení okrskového kola: do 19.12.2010

 • Vyhlášení vítězů a předání cen: Na Výroční valné hromadě okrsku

 

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ponechat si soutěžní práce, použít je při preventivně výchovné práci a propagaci požární ochrany. Vyhlašovatel je také oprávněn užít bezplatně soutěžní práce k vydání publikací s tím, že soutěžitelé přihlášením soutěžní práce do soutěže s tímto způsobem bezplatného užití soutěžní práce vyslovují ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona svůj souhlas. Vyhlašovatel není povinen výše uvedeným způsobem dílo užít a je oprávněn zčásti nebo zcela toto oprávnění poskytnout třetí osobě.

 

Poznámka:

Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :

 • označením kategorie (M, ZŠ nebo MH)

 • jménem a příjmením autora,

 • věk autora,

 • označením a názvem školy (základní/mateřská) nebo názvem SDH.

   

 

VZOR :

kategorie : ………………….…………… věk: …………….

jméno a příjmení: ……………………………………………

název školy (SDH) ………………………………………….

Print Friendly, PDF & Email