Vyhodnocení prověřovacího cvičení ze dne 23.4.

Jak jsme vás již informovali, proběhlo dne 23. dubna 2009 prověřovací cvičení, viz článek Výjezd: Prověřovací cvičení – JVP Žďárná. Podrobný plán, podle kterého cvičení probíhalo, najdete v článku Plán prověřovacího cvičení ze dne 23.4. Nyní přinášíme celkové vyhodnocení.


Vyhodnocení prověřovacího cvičení

Námět cvičení:

Požár stroje na obrábění plastů ve firmě JVP Praha a.s.

 

Dne 23.4 2009 se v 19:18 hod. uskutečnilo prověřovací cvičení JPO se zaměřením na procvičení zdolání požáru stroje na obrábění plastů ve výrobní hale firmy JVP Praha a.s. v katastru obce Žďárná.

 

Velitel zásahu PC:velitel JSDH Žďárná – Miloslav Klíč

Místo konání PC: Žďárná 130

ZOZ : – – –

 

Při provádění a hodnocení PC byl kladen důraz na:  

1. Příjem zprávy, vyhlášení požárního poplachu, výjezd požárních jednotek a způsob jízdy k zásahu.

2. Posouzení vhodnosti použité požární techniky a vedení zásahu v návaznosti na ustanovení Bojového řádu požárních jednotek.

3. Vlastní organizaci a řízení zásahu.

4. Nasazení a využití požární techniky.

5. Zásobování nasazených sil a prostředků vodou a ostatním materiálem.

6. Průchodnost komunikací a nástupních ploch.

7. Organizaci spojení.

8. Dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

9. Úroveň kázně u zásahu.

 

Vyhodnocení :

1. Příjem zprávy, vyhlášení požárního poplachu, výjezd požárních jednotek a způsob jízdy k zásahu

Řídícím cvičení byl Ing. Milan TLAMKA, velitel SDH okrsku Benešov. Po dohodě s vedením firmy a po dohodě s vedoucím Krajského operačního a informačního střediska HZS JmK mjr. Ing. Petrem Příkaským byla událost nahlášena telefonicky na Krajské operační a informační středisko HZS JmK (dále jen „KOPIS HZS JmK“). Při ohlášení byl operační důstojník upozorněn, že se jedná o prověřovací cvičení dle předem zpracovaného plánu a že jednotky povolané na tuto událost nejsou v souladu s platným požárně poplachovým plánem (bez účasti jednotky HZS JmK). Postupně byl vyhlašován poplach jednotkám požární ochrany jednotlivých obcí zapojených do tohoto cvičení. Při vyhlášení poplachu byly využity sirény a rozesílání SMS na jednotlivé členy JSDHO obcí. Při vyhlášení požárního poplachu (dále jen PPP) byla zjištěna závada na dálkovém přijímači rotační sirény v obci Kořenec (závada nahlášena na KŘ HZS JmK). Výjezd požárních jednotek a příjezd na místo byl bez zjevných problémů, všechny jednotky se postupně dostavily na místo události. Při výjezdu jednotek byl ze strany KOPIS HZS JmK zjištěn fakt, že některé jednotky neoznamovaly výjezd k události a příjezd na místo události…!!! „Jednotka požární ochrany je povinna mimo jiné neprodleně podat zprávu o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje respektive KOPIS“ (Zákon o PO č.133/1985 Sb., §70, odst.1, písm. c), ve znění pozdějších předpisů).

2. Posouzení vhodnosti použité požární techniky a vedení zásahu v návaznosti na ustanovení Bojového řádu požárních jednotek

Nasazení požární techniky bylo v souladu se zpracovaným plánem prověřovacího cvičení. Velitel zásahu nasadil na likvidaci požáru v hale postupně 3 proudy (bez použití hasiva). Další 4 proudy byly nasazeny vedle budovy na případné ochlazování okolních budov a pro potřebu odběru požární vody z cisternových automobilových stříkaček. Velitel zásahu postupně organizoval evakuaci zaměstnanců, hasební práce a zásobování požární vodou.

3. Vlastní organizaci a řízení zásahu

Velitelem zásahu byl velitel JSDH Žďárná pan Miloslav Klíč. Velitel zásahu byl označen páskou s nápisem VZ. Při organizaci záchranných a likvidačních prací mu byli podřízeni jednotliví velitele JSDH obcí, přes které vydával rozkazy vedoucí k likvidaci požáru.

4. Nasazení a využití požární techniky

Nasazení požární techniky bylo v souladu s plánem cvičení.

První proud byl veden z CAS JSDH Žďárná, druhý proud od z CAS JSDH Suchý a třetí proud z CAS JSDH Okrouhlá (malá odstupová vzdálenost CAS Suchý a Okrouhlá od objektu). Hasiči na proudech byli vybaveni vzduchovými dýchacími přístroji. Evidenci nasazení vzduchových přístrojů si vedli jednotlivý velitelé JSDH obcí. Na zřízení čerpacího stanoviště byly nasazeny JSDH Valchov (PS 12), Velenov (PS 12) a Okrouhlá (plovoucí čerpadlo). Na kyvadlovou dopravu za pomocí CAS byly nasazeny postupně JSDH Ludikov, Benešov. Po přeskupení sil a prostředků byly na kyvadlovou dopravu nasazeny ještě JSDH Suchý a JSDH Okrouhlá. Při cvičení se projevil nedostatek ve vybavenosti některých jednotek vzduchovými dýchacími přístroji.

Vzhledem k tomu, že cvičení bylo v pozdních odpoledních hodinách, projevil se nedostatek vybavenosti hasičů svítilnami a dalšími prostředky na možnost osvětlení místa zásahu.

5. Zásobování nasazených sil a prostředků vodou a ostatním materiálem

Jako zdroj požární vody byl využit rybník v katastru obce, zde bylo také zřízeno čerpací stanoviště. Dále by bylo možno využít podzemní hydrant v blízkosti areálu firmy JVP a.s. (při cvičební nebyl využit).

6. Průchodnost komunikací a nástupních ploch.

Průchodnost komunikací a nástupních zásahových ploch v areálu firmy je dostačující. Vnitřní zásahové cesty byly v souladu s platnými předpisy v požární ochraně. Při cvičení nebyly shledány nedostatky ze strany firmy JVP Praha a.s. .

7. Organizaci spojení

Při cvičení se projevila již dobrá vybavenost zúčastněných jednotek JSDH obcí ručními radiostanicemi. Oproti minulým pořádaným cvičením se tento fakt kladně projevil na organizaci zásahu. Spojení bylo organizováno na zásahovém kanálu. Velitel zásahu měl spojení s JSDH Žďárná, Suchý, Okrouhlá, Valchov, Ludíkov a Velenov. Nedostatek ve spojení se jevil pouze na úseku čerpacího stanoviště. To bylo částečně způsobeno nedostatečnou organizací tohoto úseku.

Na místě zásahu nebylo možno komunikovat s KOPIS HZS JmK pomocí radiostanic. Proto musel velitel zásahu a jednotliví velitelé veškerou komunikaci s operačním důstojníkem vést pomocí mobilních telefonů, což je v případě komunikace u zásahu zdlouhavé a problematické.

8. Dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Jako závažné při cvičení bylo nevyhovující vybavení některých zasahujících jednotek osobními ochrannými pomůckami. Někteří hasiči používali přilby neschváleného typu pro zásahovou činnost v PO, dále nebyli vybaveni zásahovými (někteří žádnými) rukavicemi a zásahovou obuví.

Ostatní bezpečnostní předpisy nebyly porušeny a nedošlo ke zranění zasahujících hasičů ani ostatních zúčastněných.

9. Úroveň kázně u zásahu

Kázeň hasičů při provedení cvičení byla velmi dobrá.

 

Návrh na opatření:

Vybavit jednotky osobními ochrannými pomůckami schváleného typu, vybavit jednotky prostředky pro zásah v noci (osobní svítilny) a vybavit ručními radiostanicemi po použití v oblasti požární ochrany.

 

Hodnocení provedl:

Ing. Milan TLAMKA – velitel JSDH okrsku Benešov

 

Print Friendly, PDF & Email