Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat

Léto je již dávno za námi a nastala topná sezona. Dnes se proto budeme věnovat problematice spojené s vytápěním a s tím spojenými riziky. Věřím, že zde naleznete užitečné informace.

Příprava topidel

V první řadě stojí za připomenutí, že instalovat a užívat lze pouze schválené typy spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů, a že je nutné řídit se předpisy a návody výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu. Toto přímo ukládá Zákon o požární ochraně, podrobnosti o těchto povinnostech upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb.

Majitelé plynových a elektrických spotřebičů mají za povinnost v předem stanovených lhůtách zajistit jejich pravidelnou revizi. Zvláště důležité je to u uživatelů plynového kotle, u nichž je stanovena povinnost jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.

Opatrnosti je třeba dbát také při vysypávání žhavého popele – popel ukládat do nehořlavých nádob, které jsou neporušené. Každoročně se stává špatné ukládání popele příčinou nejen požárů popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.

Některé zásady bezpečného provozu topidel:
 • Kolem každého topidla, podle druhu, je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí, zařizovacích předmětů umístěných v okolí topidla z hořlavých hmot. Rovněž jsou stanoveny podmínky při instalaci topidla na podlahové krytiny.

 • Na povrch topidla neodkládat hořlavé materiály a předměty.
 • Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys.

Kontrola a údržba komínů a kouřovodů

K nelibosti ekologů se tuhá paliva opět stávájí velmi oblíbeným způsobem vytápění. Topí-li se na pevná paliva, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů, tak i předepsaný tah komína. A pozor! Odpovědnost za stav komínu (jako součást domu) nemá kominík, ale majitel objektu.

Komíny  a kouřovody  se  musí udržovat v takovém stavu,  aby  byla  zajištěna  požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů.  Zejména  musí  být zajištěna  celistvost  a  neprodyšnost  komínového  pláště.  Dále  je  nutné zajišťovat čištění a kontrolu  komínů  způsobem  a  ve  lhůtách  stanovených zvláštním právním předpisem, vyhláška 111/1981 Sb. o čištění komínů, viz Tabulka 1.

Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva

do výkonu 50 kW
6 x ročně

s výkonem nad 50 kW
4 x ročně

 
Komíny se spotřebiči na plynná paliva

Do 50 kW s vložkou
2 x ročně

Do 50 kW bez vložky
6 x ročně

Nad 50 kW
4 x ročně

Tabulka 1: Lhůty čistění komínů

Některé zásady údržby komínů:

 1. Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese  odpovědnost  správce nebo vlastník (majitel) objektu.
 2. Komíny a kouřovody se musí  udržovat  v takovém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při  provozu  připojených tepelných spotřebičů.
 3. Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů.
 4. Důsledná preventivní opatření  učiněná  z Vaší  strany  zabezpečí  Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí.
 5. V půdních  prostorách  je  zakázáno  skladování  hořlavých  látek,  ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa.
 6. Je zakázáno používání komínů u nichž byly zjištěny závady.
 7. Dbejte na řádné zaústění  kouřovodu  do  komína,  dodržujte  návody  a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.
 8. V případě vzniku požáru sazí  v komíně,  urychleně  odstraňte  veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa a volejte hasiče.
 9. Nikdy nehaste případný požár sazí  v  komíně  vodou,  mohlo  by  dojít k jeho popraskání.
 10. Snažte se vždy jednat  v klidu,  s rozvahou  a  bez  paniky.  Nejdříve chraňte život a zdraví,  teprve  potom  majetek.  Pomáhejte  starým  a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí.
 11. Oznamujte bez odkladu Hasičskému  záchrannému  sboru  každý  požár  na známou tísňovou linku 150

 

— zdroj informací: Ministerstvo vnitra ČR, Internet

Print Friendly, PDF & Email