Proběhla valná hromada benešovského okrsku

Ilustrační foto

V sobotu 29. prosince 2017 proběhla v Ludíkově valná hromada okrsku Benešov, která rekapitulovala činnost okrsku v roce 2017 a nastínila plány a priority pro rok 2018. Jako hosté se zúčastnili náměstek starosty Okresního sdružení (OSH) v Blansku Pavol Herda, předseda odborné rady prevence OSH Blansko Michal Kobylka, čestný starosta OSH Blansko František Nečas a starostové obcí  Velenov, Kořenec a Ludíkov. Kromě zprávy o činnosti okrsku, kterou přednesl starosta okrsku Radek Ošlejšek a která je uvedena níže, si účastníci vyslechly i krátké zprávy ze jednotlivých sborů.


Zpráva o činnosti okrsku Benešov

za rok 2017

Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

opět se tu po roce scházíme, abychom zhodnotili naši práci za uplynulé období. V následujících minutách vás proto seznámím s podstatnými událostmi, které se udály na úrovni okrsku Benešov.

Začnu okrskovou soutěží, která proběhla na Benešově za účasti pouhých pěti sborů. Chyběl Ludíkov, Velenov a Kořenec. Soutěžilo se v požárním útoku. V kategorii mužů obhájila loňské vítězství Okrouhlá před Benešovem, Suchým, Žďárnou a Valchovem. V kategorii mužů nad 35 let Okrouhlá porazila Žďárnou. V soutěži žen nastoupila 2 družstva, zvítězilo Suchý před Žďárnou. Chtěl bych poděkovat benešovským hasičům za vzornou organizaci soutěže.

Další soutěžní činností na okrskové úrovni je celoroční Pohár starosty okrsku Benešov, který je určený mužům a mladým hasičům. Počet soutěží zůstal stejný: do výsledků mladých hasičů započítávalo 7 závodů, do výsledků mužů pak 4 závody. Potěšující zůstává i počet zapojených sborů. U dětí i dospělých to bylo 6 sborů s osmi. Mezi muži obhájilo své loňské vítězství Suchý před Okrouhlou a Žďárnou. Ani ve straších žácích se vítěz neměnil. Zvítězila Žďárná před Velenovem a Okrouhlou. A Žďárná uspěla i v kategorii mladších žáků, kde porazili Suchý a Velenov. Vyhlášení vítězů mládežnických kategorií proběhlo na ludíkovské vědomostní soutěži, slavnostní vyhlášení kategorii mužů proběhne na okrskovém plese, který pořádají 13. ledna 2018 hasiči z Kořence.

Jakákoliv činnost se dělá snadněji, pokud je možné stavět na práci předchozích generací. Okrsek Benešov si proto velice cení svých starších členů, kteří se sice už často nemohou zapojovat aktivně do činnosti, ale na jejichž předchozí práci by se nemělo zapomínat. Proto se v dubnu uskutečnilo setkání hasičů-seniorů. O akci byl velký zájem, o čemž svědčí účast 60 hasičů ze všech osmi sborů okrsku. Kromě příjemného neformálního povídání byl na programu i trochu formálnější program, kdy starosta okrsku Radek Ošlejšek zmapoval současnou techniku zásahových jednotek a spolu s přítomnými zavzpomínal na techniku dřívější. Pavol Herda, náměstek starosty OSH Blansko a člen SDH Benešov, prezentoval chystané aktivity nově vznikající odborné rady prevence, kde se pomoc a rady pamětníků rozhodně budou hodit. Lenka Fialová, okrsková kronikářka a členka SDH Kořenec, seznámila účastníky se stavem okrskové kroniky. Okrskový velitel Milan Tlamka prezentoval nejnovější technologie používané v řízení činnosti jednotek Krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru v Brně. To vše bylo doplněno informacemi z jednotlivých sborů. Nechybělo ani promítání historických záběrů z roku 1968 zachycujících činnost suchovských hasičů, nebo naopak nejnovější video z loňských oslav SDH Okrouhlá.

Na podzim proběhlo okrskové cvičení, které bylo zorganizováno formou stanovišť umístěných v okolí obcí Benešov a Okrouhlá se zázemím v benešovské zbrojnici. Jednotlivé úkoly prověřily znalosti a připravenost celkem 7 jednotek benešovského okrsku a také hasiče z Jabloňan, kteří byli přizváni. I zde se sluší poděkovat veliteli okrsku Milanu Tlamkovi, benešovským hasičům a hasičům na stanovištích za výbornou organizaci.

Kromě účasti na cvičení zaznamenaly jednotky našeho okrsku dalších 99 výjezdů, tedy více jak dvojnásobek toho co loni. Celkový počet událostí je nicméně nižší, protože na jednu událost často vyjíždí více jednotek. Velký podíl na takto vysokém čísle mají letní vichřice a říjnový orkán, který zaměstnal většinu jednotek. Není proto překvapením, že v typech výjezdů převládaly technické pomoci v podobě odstraňování stromů a nebezpečných stavů. Velký byl ale i počet požárů.

Z dalších tradičních okrskových aktivit roku 2017 můžeme zmínit svátek sv. Floriána, patrona hasičů, kterého jsme si připomněli mší svatou ve Žďárné a na Benešově, nebo okrskový ples, který pořádali velenovští hasiči v Boskovicích. Další důležité akce zcela jistě doplní zástupci jednotlivých sborů ve svých projevech.

Konec roku je časem bilancování. Navíc jsme za polovinou pětiletého funkčního období. Dovolte mi tedy ještě krátké zamyšlení nad dosavadní činností okrsku.

Z pohledu organizační struktury je okrsek jakousi nepovinnou vrstvou mezi konkrétními sbory případně jednotkami a okresním sdružením. Okrskové aktivity by proto měly směřovat hlavně ke koordinaci sborů, k jejich efektivní spolupráci a k výměně znalostí. V tomto duchu se z pozice starosty snažím okrsek řídit a směřovat. Proto se snažíme dostat okrskový ples do pozice, aby to byl ples konkrétního sboru, ale přitom aby měl nádech jakési exkluzivity, která mu přidá na prestiži, která v konečném důsledku dá organizátorům „konkurenční“ výhodu. Proto jsme zavedli okrskový pohár, abychom podpořili již existující soutěže pořádané našimi sbory, zvýšili jejich atraktivitu a motivovali ostatní k účasti. Proto jsem na začátku funkčního období požadoval, aby ve výboru bylo méně lidí, ale aby tito lidé měli jasně vymezené zodpovědnostmi, které jim umožní soustředit se na danou oblast s cílem podporovat a koordinovat existující aktivity sborů. Výborně to funguje v oblasti zásahových jednotek. A nejde přitom jen o pravidelná okrsková cvičení, ale i různá další odborná školení a výměnu informací. Velký potenciál vidím v okrskovém poháru, jehož statistiky naznačují, že skutečně plní svůj účel a motivuje sbory k pořádání soutěží i k účasti na nich. Rozpačitý jsem naopak z okrskového kola v požárním sportu, které je v podstatě povinnou aktivitou a na které panují velmi rozdílné pohledy dané velmi různorodou úrovní a kvalitou sportovních družstev. Myslím, že bychom si v rámci okrsku měli postoj k základnímu kolu jasně vydiskutovat a vyhnout se tak každoročnímu dohadování, jak bude tato sportovní soutěž pojata.

Novodobou a specifickou oblastí, kterou řeší většina sborů, jsou dotace, a to zejména dotace z MŠMT na sportovní činnost dětí a dorostu. Protože se jedná o novou věc, nemáme na tuto oblast vyčleněného přímo žádného člověka. V minulých letech jsem roli mentora a koordinátora na sebe přijal já a slíbil jsem vám, že budu sbory v co největší míře informovat a pomáhat vám, protože i oficiální informace, ať už ministerstva nebo z okresu a ústředí, jsou často nejasné nebo dokonce protichůdné. Na mém slibu se nic nezměnilo a snažím se mu dostát. Nicméně letošní situace s dotacemi byla taková, že výzva byla zveřejněna až 1. prosince se zcela novými pravidly a požadavky, do Vánoc se vyjasňovaly některé nesmyslné požadavky a dnešek byl posledním dnem na podání žádosti. Prostor pro širší informovanost a koordinaci napříč okrskem proto byla nulová. Já sám jsem žádost pro SDH Suchý dodělával včera. Rád bych tím alespoň přislíbil, že informace získané letos využijeme příští rok. Už teď se ale vážně mezi politiky diskutuje o tom, že se celý dotační systém sportu bude měnit. Přesto agendu dotací považuji za oblast, kde si do budoucna můžeme v rámci okrsku efektivně pomoci a budu rád za jakékoliv návrhy, jak výměnu informací technicky a organizačně pojmout.

Z dosud popsaných oblastí vyplývá, že činnost okrsku je široká a náročná. Proto bych těl tímto poděkovat všem členům výboru a ostatním aktivním hasičů okrsku, kteří se do činnosti na okrskové úrovni zapojují. Vlastní realizace konkrétních akcí ale vždy byla, je a bude na bedrech jednotlivých sborů. Proto bych za sebe i celý výkonný výbor benešovského okrsku chtěl poděkoval především vám sborům za vaši činnost a popřát vám,

  • aby vám technika bezchybně sloužila,

  • aby se členové vašich sdružení a jednotek aktivně zapojovali,

  • aby vám vaše rodina hasičské aktivity tolerovala,

  • a vy sami abyste si činnost ve sborech a jednotkách užívali,

protože hasičina není jen koníček, ale i poslání. Děkuji vám za pozornost a těším se na příspěvky jednotlivých sborů.

Ludíkov, 29. ledna 2017

RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

starosta SH ČMS – okrsek Benešov,

Print Friendly, PDF & Email