Proběhla okrsková výroční valná hromada

V sobotu 19. ledna proběhla v restauraci Zlatá Valcha ve Valchově výroční valná hromada okrsku Benešov. Zde je zápis ze schůze včetně zprávy o činnosti okrsku za rok 2010:

Zápis z výroční valné hromady okrsku Benešov

konané 29.1.2011 v restauraci Zlatá Valcha ve Valchově

 

Schůzi vedl: Jan Trnečka, jednatel okrsku

Účast sborů: Benešov, Kořenec, Ludíkov, Okrouhlá, Suchý, Valchov, Velenov, Žďárná

Hosté:
 • Ludvík Procházka, člen ústředního výboru SH ČMS

 • František Nečas, starosta OSH Blansko

 • Oldřich Reibl, místostarosta OSH Blansko

 • Starostové obcí Benešov, Ludíkov, Valchov, Velenov a Žďárná

 

Valnou hromadu zahájil a přítomné přivítal starosta okrsku Radek Ošlejšek. Poté předal řízení schůze jednateli Janu Trnečkovi.

Do návrhové komise byli zvoleni: Petr Mikulášek, Petr Šindelka, Luděk Parák.

Zprávu o činnosti okrsku přednesl starosta Radek Ošlejšek (viz příloha A). Velitel okrsku Milan Tlamka zprávu doplnil o informace týkající se represivní činnosti a obecně činnosti jednotek. Zprávu dále doplnili zástupci všech přítomných sborů.

Zprávu o hospodaření přednesl pokladník Jan Paděra. Předseda Kontrolní a revizní rady Miloslav Klíč pak přečetl zprávu KRR. KRR neshledala žádné rozpory v hospodaření, nicméně poukázala na fakt, že někteří členové okrskového výboru se dostatečně nezúčastňují schůzí výboru a neplní tak dostatečně svoje povinnosti. KRR navrhla, aby se informace o činnosti funkcionářů okrsku objevovala ve zprávě o činnosti.

Návrh činnosti na rok 2011 přednesl Petr Mikulášek:

 • Zkvalitňování činnosti a funkčnosti okrskového aktivu.

 • Zajistit okrskové akce, zejména zabezpečit organizaci prvního kola požárního sportu, okrskový ples apod.

 • Podpora elektronických informačních zdrojů s cílem zvýšit informovanost na úrovni okrsku, zkvalitnit členskou evidenci a pokračovat v zajištění počítačového propojení všech složek.

 • Prohlubovat vzájemnou spolupráci všech stupňů organizační výstavby s příslušnými orgány samospráv a s orgány státní správy při zabezpečování součinnosti na úseku požární ochrany i v dalších oblastech činnosti.

 • Zkvalitnění, zabezpečení a především provádění odborné přípravy člunů zásahových jednotek v obcích a ostatních členů sborů, včetně zintenzivnění procesu získávání jednotlivých stupňů odbornosti.

 • Účinně propagovat veškeré činnosti dobrovolných hasičů ve všech dostupných veřejných sdělovacích prostředcích (informační formou místního typu, regionální i celostátní média) a také pomocí internetových stránek jednotlivých SDH a v rámci možnosti také stránek okrsku.

V rámci diskuse byly předány věcné dárky výhercům výtvarné soutěže „Hasiči očima dětí“. Dárky si převzali zástupci obcí Benešov, Žďárná a Okrouhlá, kteří je předají příslušným dětem. V diskusi dále vystoupili hosté Oldřich Reibl a Ludvík Procházka. Ludvík Procházka ocenil dobrý průběh výroční hromady a také dobrou činnost našeho okrsku i celého OSH Blansko.

Usnesení přednesl Petr Mikulášek. Usnesení bylo přijato v tomto znění:

Výroční valná hromada SH ČMS okrsku Benešov po vyslechnutí zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2010, zprávy revizora, plánu práce na rok 2011, diskuzi a připomínkách přijímá následující usnesení:

 1. Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti okrsku
  2. Zprávu o hospodaření za rok 2010.

  3. Zprávu revizní rady.
  4. Plán činnosti na další rok.
 2. Ukládá:
  1. Okrskovému výboru
   1. Zabezpečit činnost okrsku tak, aby byly splněny úkoly stanoveny dnešní valnou hromadou, obsažené ve schválených dokumentech.

   2. Vyhodnotit diskuzi z VVH včetně připomínek a náměty zapracovat do plánu práce.

   3. Zabezpečit účast představitelů okrsku a jeho sborů na okrskových aktivech a shromážděních OSH.

  2. Všem SDH okrsku
   1. Aktivně se podílet na plnění jednotlivých úkolů stanovených v plánu činnosti na další rok.

   2. I nadále podporovat práci okrskového výboru.

 


Příloha A

Zpráva o činnosti okrsku Benešov za rok 2010

 

 

Vážené sestry a bratři, vážení hosté.

Scházíme se tu, abychom zhodnotili naši práci za uplynulý rok, který se nesl ve znamení voleb. Máme za sebou volby do sněmovny a senátu, volby komunální, ale hlavně volby na všech úrovních Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V orgánech OSH Blansko získal náš okrsek významné zastoupení. František Nečas z SDH Valchov byl znovu zvolen do pozice starosty OSH, Pavol Herda z Benešova se stal členem výkoného výboru a také členem Odborné rady velitelů. Dalšími členy Odborné rady velitelů jsou Miroslav Klíč ze Žďárné a Milan Tlamka z Okrouhlé. Do Odborné rady prevence byl zvolen Milan Dokoupil z Valchova.

Byl rovněž zvolen nový okrskový výbor, který má nyní 18 členů, z toho dvě ženy. Ve výboru jsou zastoupeny všechny sbory okrsku. Na pravidelných schůzích jsou podávány informace z jednání výkonného výboru OSH a vyšších orgánů sdružení a jsou zabezpečovány úkoly vytyčené plánem činnosti a další aktivity. Během uplynulého roku se výkonný výbor sešel osmkrát.

K dnešnímu dni je v našich řadách organizováno 500 členů dospělých, 32 dorostenců a 124 mladých hasičů. Oproti minulému roku tak počet všech členů stoupl o 40.

A nyní k plnění úkolů daných plánem činnosti z minulé valné hromady.

První kroky nového okrskového výboru byly vedeny snahou zvýšit informovanost o dění na okrsku a zpřehlednit plánování akcí tak, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím. Vznikl proto okrskový web, který obsahuje kontakty na členy výkonného výboru, kontakty na sbory okrsku a zejména kalendář akcí, do kterého jednotlivé sbory zaznamenávají svoje aktivity a který tak přehledným způsobem zobrazuje dění na okrsku.

Mezi tradiční kulturně-společenské akce pořádané okrskem patří Hasičský ples. Ten loňský se konal 13. února 2010 v Boskovicích a organizačně byl zajištěn sborem dobrovolných hasičů z Velenova. Akce byla hodnocena velmi kladně jak po stránce organizační, tak i vlastním průběhem. 25. dubna se konala hasičská pouť ve Křtinách za účasti zástupců našeho okrsku. 2. května jsme si připomněli sv. Floriana patrona hasičů účastí na mších svatých ve farnosti Žďárná a Benešov, které byly obětovány za živé a zemřelé hasiče.

První kolo požárního sportu se uskutečnilo 23. května na Kořenci. Pro nepřízeň počasí a kvůli podmáčenému terénu se soutěžilo pouze v požárním útoku. V kategorii muži se soutěžilo dvoukolově za účasti deseti družstev ze všech osmi sborů. S vynikajícím časem 22.61 zvítězilo a do okresního kola postoupilo mužstvo Okrouhlá B. Na dalších místech skončila družstva Okrouhlá A, Valchov, Ludíkov, Kořenec, Suchý, Žďárná, Velenov B, Velenov A a Benešov. Okresní kolo se konalo 10. července v Blansku a družstvo z Okrouhlé obsadilo vynikající celkové čtvrté místo.

V kategorii muži nad 35 let se zúčastnila dvě družstva. Okrouhlá dosáhla času 35.57 a porazila družstvo Žďárné.

Také v ženské kategorii se soutěžilo jednokolově. Vítěství vybojovaly ženy s Kořence s časem 33.91, na dalších místech následovala družstva Žďárné, Velenova a Okrouhlé. Na okresním kole pak ženy z Kořence vybojovaly páté místo.

22. května proběhlo v Doubravici nad Svitavou jarní kolo hry Plamen 2009/2010. V kategorii mladší žáci se z naše okrsku zúčastnila tři družstva: Benešov, Žďárná a Okrouhlá. Nejlépe dopadla Žďárná, která v konkurenci 20 sborů obsadila šestou příčku. V kategorii starší žáci se kromě tří výše zmíněných sborů zúčastnil navíc i Valchov. Nejlépe skončila Okrouhlá, která rovněž získala šesté místo, tentokrát v konkurenci 29 družstev.

Letošní ročník hry Plamen byl zahájen podzimním kolem, které proběhlo 16. října v Karolíně, za účasti pěti sborů našeho okrsku: Benešov, Žďárná, Okrouhlá, Valchov a Suchý. Vzhledem k počtu kategorií i zúčastněných hlídek zde nebudeme dílčí výsledky vyjmenovávat. Ty jsou k dispozici na stránkách OSH, nebo budou součástí prezentace jednotlivých sborů.

V rámci propagace naší činnosti byla na podzim vyhlášena výtvarná soutěž „hasiči očima dětí“. Vyhodnocení proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly vybrány nejlepší práce ve třech kategorií z jednotlivých ZŠ, MŠ a kolektivů MH. Ve druhém kole pak byli vybráni celkoví vítězové. Vítězům budou předány věcné ceny na této výroční valné hromadě. Všechny výkresy, nejen ty vítězné, budou navíc zaslány do celorepublikové soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou každoročně pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Velký zájem ze strany dětí a velmi dobrá kvalita výkresů, ze kterých bylo velmi obtížné určit vítěze, potvrzují, že pořádat obdobné akce má smysl. Dětem výtvarná soutěž dává příležitost seznámit se a zamyslet se nad smyslem a činností hasičů a výtvarně se na toto téma projevit. SDH naopak mohou propagovat svoji činnost a získávat tak případné nové zájemce.

Výše uvedený výčet činností zahrnuje pouze akce organizované přímo na okrskové úrovni. Aktivity jednotlivých sborů okrsku jsou však mnohem rozmanitější a budou stručně představeny v krátkých prezentacích jednotlivých sborů. Podobně činnosti týkající se represi a obecně činnosti zásahových jednotek budou předneseny ve samostatné zprávě velitele okrsku. I přesto zůstává mnoho aktivit, které nikde zmíněny nejsou a přitom je jim věnováno mnoho volného času a úsilí. Jedná se zejména o pravidelnou údržbu a opravy požární techniky, přípravy kulturních a společenských akcí, pomoc obecním úřadům apod. Tyto činnosti, přestože nejsou na první pohled vidět, stojí mnoho času a energie a jsou nezbytné pro správné a smysluplné fungování našeho sdružení. Proto je třeba ocenit i tyto aktivity a zejména poděkovat všem, kteří se na nich podílejí.

Výkonný výbor okrsku Benešov by rád vaším prostřednictvím poděkoval všem sborům okrsku. Zejména těm hasičům, kteří berou hasičinu jako poslání, aktivně se zapojují do činnosti a pomáhají šířit dobré jméno našeho sdružení. Rádi bychom rovněž poděkovali předchozímu výboru za dobře odvedenou práci. Podle mého názoru funguje okrsek Benešov bez větších obtíží a to je zásluha vás všech.

Print Friendly, PDF & Email