Plán prověřovacího cvičení ze dne 23.4.

Jak jsme vás již informovali, proběhlo dne 23. dubna 2009 prověřovací cvičení, viz článek Výjezd: Prověřovací cvičení – JVP Žďárná. Nyní přinášíme podrobný plán, podle kterého cvičení probíhalo. Vyhodnocení naleznete v článku Vyhodnocení prověřovacího cvičení ze dne 23.4.


Vypracoval: Luděk Parák

Řídící cvičení: Milan Tlamka

Schválili: jednotlivý zřizovatelé dotčených jednotek SDH obcí

Datum: 20.3.2009

 

Plán prověřovacího cvičení jednotek SDH obcí okrsku Benešov

 

Téma:

Zdolávání požáru v objektu f. JVP Žďárná lisovny a skladovacích prostorů (STARÁ HALA) ochrana okolních budov a spolupráce jednotek při dálkové a kyvadlové dopravě vody.


Cíl:

  1. Prověřit ohlašovny požárů v obcích a systém dálkového spouštění varovné sirény, ověření akceschopnosti jednotek SDH obcí okrsku Benešov (při vyhlášení poplachu nebude dodržen poplachový plán)

  2. Prověření věcných prostředků, techniky a vybavenosti ochrannými pomůckami JPO při zásahu

  3. Prověření radioprovozu (na místě zásahu) mezi jednotlivými JSDH obcí

  4. Provedení praktického výcviku NDT

  5. Spolupráce jednotek při dálkové dopravě vody a hasebních pracích při požáru

  6. Procvičit zásah jednotek ve ztížených podmínkách mrazu a procvičit zásah ve večerních popřípadě nočních hodinách

  7. Prověřit signalizaci při dálkové dopravě vody

 

Místo provedení:

Firma JVP Žďárná budova lisovny a přilehlých skladů (stará hala)

 

Termín provedení:

Dle rozhodnutí řídícího cvičení – 23.4.2009 – 19:30 hod

Zúčastněné složky IZS

JPO
MÍSTO DISLOKACE
TECHNIKA
POČET CVIČÍCÍCH
JSDH
Žďárná
CAS 32 – T 815
1+3
Suchý
CAS 25 – ZIL
1+3
Benešov
CAS 25 – L 301
1+3
Okrouhlá
CAS 25 – Š 706 RTHP
1+3
Ludíkov
CAS 25 – Š 706 RTHP
1+3
Valchov
DA 12 Avia
1+3
Velenov
DA 12 Avia
1+3
Kořenec
DA 12 T 805
1+3

+ DA dle možností jednotlivých JPO

 

Způsob provedení :

Prakticky se zavodněným hadicovým vedením po rozdělovač, který je umístěn před vstupem do objektu a dále v objektu s nezavodněným hadicovým vedením bez použití hasebních látek. Před budovou na určeném prostranství bude na pokyn VZ použita pěna, tak jako by byla použita v budově na likvidaci požáru.

  

Velitelské stanoviště:

VZ označen vestou nebo páskou.

 

Spojení u zásahu:

RDST (spojení na zásahovém kanálu ) , mob. telefon., řídící cvičení RDST Matra

 

Povětrnostní situace :

Mírný jihozápadní vítr 2m/s, 12°C.

 

Vodní zdroje:

– podzemní hydrant na cestě před has.zbrojnicí cca. 60m od objektu

– požární nádrž v obci

 

Námět:

Požár vznikne v hale, kde se zpracovává plast. Jako příčina požáru bude závada na strojním zařízení haly. Požár zpozoruje pracovník obsluhy stroje, který se ho snaží likvidovat. Jelikož dojde k silnému zakouření prostoru haly, nelze dále pokračovat v hašení zaměstnanci. Pracovník provede ohlášení požáru na KOPIS HZS JmK dle požární poplachové směrnice a událost dále nahlásí řediteli závodu. Vedoucí pracovník provede vypnutí el. proudu v objektu. KOPIS HZS JmK vysílá určené jednotky dle plánu prověřovacího cvičení (při vyhlášení poplachu nebude dodržen poplachový plán Jm. kraje, cvičení se nebude účastnit jednotka HZS Jm kraje).

 

Popis události:

– nahlášen požár na KOPIS HZS JmK s tím, že se jedná o prověřovací cvičení okrsku (vybrané jednotky PO) Benešov a z žádostí o vyhlášení poplachu pro určené jednotky SDH

– vyhlášen poplach pro určené jednotky

– příjezd první jednotky SDH Žďárná – průzkum místa zásahu, od řídícího cvičení převezme námět PC, velitel jednotky Žďárná se stává velitelem zásahu, dále provedení natažení dopravního vedení 1B z CAS, rozdělovač a jeden útočný proud na hašení požáru v hale za použití DT tento proud později přejde na hašení pěnou

– postupný příjezd jednotek vybavených CAS (JSDH Suchý, JSDH Benešov, JSDH Okrouhlá, JSDH Ludíkov). Jednotky budou rozděleny VZ na kyvadlovou dopravu vody (2xCAS), na provedení ochrany sousedních budov (1xCAS), na hašení uvnitř haly pomocí pěny (1x CAS) za použití DT

– postupný příjezd jednotek JSDH Valchov, JSDH Velenov a JSDH Kořenec tyto jednotky určeny na zřízení čerpacího stanoviště ve spodní části obce z požární nádrže 2 x PS12, další hasiči nasazeni na organizaci dopravního provozu v místě čerpacího stanoviště (hasiči budou vybaveni reflexními vestami)

– po lokalizaci a likvidaci proběhne krátké vyhodnocení a jednotky se vrátí na

své základny

 

Bezpečnostní opatření

 

Cvičení se zúčastní jen členové zásahových jednotek vybraných obcí, kteří se pravidelně zúčastňovali po dobu výcvikového roku pravidelného školení v oblasti PO a současně mají platnou zdravotní prohlídku…!!!

Za kázeň při cvičení zodpovídají za své družstva jednotlivý velitelé. Při práci budou dodržovány zásady BOZP a všeobecné postupy zásahu uvedené v Cvičebním a Bojovém řádu jednotek PO a v dalších souvisejících předpisech PO.

Velitelé jednotek popřípadě velitelé družstev s tímto cvičením nebudou vzhledem k charakteru prověřovacího cvičení předem seznámí.

 

Print Friendly, PDF & Email