Nová medaile pro zásahové jednotky

V letošním roce byla vytvořena nová Medaile za aktivní práci v JSDHO – II. stupěň, která je určená zejména pro členy jednotek dobrovolných hasičů a navazuje na již existující III. stupeň. Jedná se opět o kousek z dílny Bohuslava Cermana a níže uvádíme kompletní statut. Medaile je již rovněž zařazena na našem přehledu hasičských vyznamenáni v sekci "Města a obce".

 


 

STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce – II stupeň

Bohuslav CERMAN

    „Zabezpečování požární ochrany (dále jen „PO“ ) na území obce je již historicky svěřeno do pravomocí obcí, které již v minulosti zřizovaly různé hlásné služby, svými předpisy nařizovaly každému občanovi pomáhat při hašení požárů a poskytovat k tomu své věcné prostředky. Od sedmdesátých let 19. století začaly obce zřizovat první české hasičské sbory dobrovolných hasičů i profesionálních hasičů za účelem ochrany před požáry. Tyto sbory plnily úlohu nejen v oblasti hašení požárů, ale i v oblasti samaritánské a společenské.

    V současné době základní páteř systému plošného pokrytí území krajů jednotkami PO tvoří jednotky hasičských záchranných sborů krajů, které jsou při své činnosti významnou měrou doplňovány a podporovány jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí.

    Zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů ( dále jen „SDH“) obce a zabezpečují její připravenost k zásahu (akceschopnosti) dle § 29 zákona o PO je z organizačního, materiálního i finančního hlediska v samostatné působnosti obcí. Obce v samostatné působnosti zřizují jednotky SDH obcí k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plnění dalších úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (evakuace, varování, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Potřeba jednotek SDH obcí se významnou měrou ukazuje v posledních letech zejména při živelních pohromách ( povodně, větné smrště apod.), kdy jsou zpravidla jedinými subjekty v obci, které poskytují pomoc při plnění úkolů při mimořádných událostech včetně základní pomoci obyvatelstvu.

    „Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení.

    Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, členové SDH obcí nemusí být řádnými členy SDH, mohou být zaměstnanci obcí. Za jejich obětavou činnost v jednotkách SDH obcí může být každý člen SDH oceněn dle stanov SH ČMS.

Starosta/ka obce jako vrchní velitel jednotky za zřizovatele nemá k dispozici žádnou medaili k ocenění pro své členy. Za jejich aktivní přístup při plnění úkolů ukládaných jim z aktuální bezpečnostní situace v obci. Proto byla k těmto účelům zhotovena medaile Za aktivní činnost v jednotce SDH obce, II stupeň. Jejím účelem je oceňovat a motivovat jednotlivé členy při práci v jednotkách SDH obce, ze strany starostů obce nebo SDH.

Článek 1 : Udělení medaile

Medaili „ Za aktivní činnost v jednotce SDH obce, II stupeň.“ uděluje na návrh starosty okrsku, velitele okrsku, starosty SDH, velitele SDH nebo velitele jednotky SDH obce, starosta obce:

  • hasičům nejdříve po 3 letech po udělení medaile III. stupně JSDH obce
  • hasičům SDH, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj jednotek SDH obce
  • lze ji udělit in memoriam
  • i jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají nejméně po dobu 5 let k rozvoji jednotek SDH obce
  • medaile se neuděluje opakovaně

Článek 2 : Popis medaile

Medaile za aktivní  práci v jednotce SDH obce, II stupeň má kruhový tvar s ouškem, průměr 35 mm,  odstín starostříbro. Na lícní straně je složená z mezikruží modré barvy, ve kterém je nápis Za aktivní práci v jednotce obce, v dolní části II, uvnitř v kruhu o průměru 21,5 mm přilba se sekerou a proudnicí. Stuha je široká 38 mm světlomodrá se dvěma červenými pruhy, mezi nimi je bílý pruh. Stužka je stejná.
Autorem výtvarného návrhu a modelu je Bohuslav Cerman, grafickou úpravu provedl Vladimír Černý. Galvanoplastika byla realizována u odborné firmy v Liberci.

Článek 3 : Průkazka medaile

K medaili „Za aktivní práci v jednotce SDH obce, II stupeň.“ se vydává průkazka se jménem nositele a datum udělení. Průkazka i medaile jsou nepřenosné

Článek 4 : Etuje

Krabička má rozměry 85 x 160 x 23 mm sametový povrch modrá nebo červená. Uvnitř je  sametová poduška  v barvě krabičky pro medaili a víko je vyloženo bílým hedvábím.

Print Friendly, PDF & Email