Témata odborné přípravy

Základní témata, která mají být v daném roce proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí (minimálně 40 hodin školení za rok).

 • 2017
 • 2017
 • 2016
 • 2016
 • 2014
 • 2013
Přehledné materiály jsou k dispozici na hasičském portále požáry.cz

Stáhnout (PDF, Neznámý)

  Přehledné materiály jsou k dispozici na hasičském portále požáry.cz

  Stáhnout (PDF, Neznámý)

  Přehledné materiály jsou k dispozici na hasičském portále požáry.cz

  Všichni:

  • Obsluha, údržba a kontrola prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
  • Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
  • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR; DVD Stopy požáru
  • Obsluha přidělených spojových prostředků
  • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
  • Vystupování z vozidla
  • Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
  • Dopravní a útočná hadicová vedení
  • Volba hasební látky a její správná aplikace
  • Odvětrávání objektů
  • Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru

  Strojníci navíc:

  • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
  • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
  • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
  • Zásady pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy

  Velitelé navíc:

  • Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
  • Statistické sledování událostí, platby
   1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
   2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
   3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.) – pouze jednotky SDH obcí
   4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ) – pouze jednotky SDH obcí
  • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
  • Zásah v objektu Armády ČR
  • Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky

  Přehledné materiály jsou k dispozici na hasičském portále požáry.cz

  Všichni

  • Obecné zásady a postupy při zásazích prováděných jednotkou SDH obce/podniku
  • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
  • Ošetřování osobních ochranných prostředků
  • Komunikace v jednotce PO, možné způsoby spojení a komunikace, obsluha radiokomunikačních prostředků, náhradní způsoby komunikace a signály
  • ML Bojového řádu jednotek PO 5T – Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu
  • Dopravní a útočná hadicová vedení do poschodí
  • ML Bojového řádu jednotek PO Ob 1–9
  • Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování požární techniky na místě zásahu
  • Taktická cvičení v památkových objektech (evakuace, přístup pro požární techniku, zdroje vody pro hašení)
  • Sebe jištění, pracovní polohování, sebezáchrana slaněním – nouzové postupy, slanění, jištění další osoby, jištění a sebe jištění v záchranném koš
  • Poskytnutí první pomoci zraněnému hasiči na místě zásahu – úraz el. proudem, tepenné krvácení

  Strojníci navíc:

  • Změny v systému odborné přípravy k získání a prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků dle pokynu GŘ HZS ČR
  • Jízda za ztížených povětrnostních podmínek
  • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
  • Obsluha, používání a údržba motorových stříkaček a jiných agregátů

  Velitelé navíc:

  • Seznámení s předurčením dobrovolné jednotky a dalších jednotek PO v požárním poplachovém plánu kraje pro zásahy ve svém hasebním obvodu, obci nebo podniku
  • Změny v systému odborné přípravy k získání a prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků dle pokynu GŘ HZS ČR
  • Statistické sledování událostí, platby:
   1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně),
   2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
   3. zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.),
   4. poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ)
  • Spolupráce ZPP s jednotkami SDH obcí a SDH podniků na místě požáru a po požáru

  Přehledné materiály jsou k dispozici na hasičském portále požáry.cz

  1. [OSV] D – Dopravní nehoda automobilu s pohonem CNG a LPG
  2. [OSV] D – Vozidla s hybridním pohonem
  3. [OSV] P – Požáry fotovoltaických systémů
  4. [OSV] P – Zásahy na plynová zařízení
  5. [OSV] Sebejištění, základní prvky sebezáchrany (včetně nouzových způsobů slanění), použití základních uzlů, použití základních prostředků pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
  6. [OSV] Úkoly hasiče na místě zásahu
  7. [OSV] Kontrola VDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, výpočet ochranné doby IDP
  8. [OSV] Seznámení s novelou typové činnosti složek IZS při společném zásahu – STČ 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu
  9. [OSV] Signály pro dodávku vody
  10. [OSV] Dopravní vedení s rozdělovačem před budovou a útočný proud po schodišti do prvního podlaží
  11. [OSV] Výstup na nastavovací žebřík a vytvoření útočného proudu „C“
  12. [OSV] Přívodní vedení savicemi
  13. [OSV] Složení a vztyčení čtyřdílného nastavovacího žebříku
  14. [OSV] Funkce požárně bezpečnostních zařízení
  15. [–S–] Obsluha, používání a údržba PT v jednotce podle návodu k obsluze a interních aktů řízení
  16. [–S–] Taktické a bezpečnostní zásady pro umisťování PT na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody v blízkosti troleje apod.)
  17. [—-V] Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
  18. [—-V] Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008
  19. [—-V] Rozlišení: 1. Zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 2. Zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS), 3. Poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně).
  20. [OSV] Problematika únikových cest.
  Vysvětlivky: V hranatých závorkách je označeno, pro koho je téma určeno
  • O = Všichni členové jednotky, kromě strojníků a velitelů
  • S = Strojníci
  • V = Velitelé a jejich zástupci

  Print Friendly, PDF & Email