Jak si vytvořit bezpečný domov

V tomto článku Vám popíšeme, jak můžete uchránit Váš dům před požárem. Postupně Vás provedeme různými místnostmi a pomocí fotek znázorníme co je správně a co je naopak špatně. Každá místnost je doplněna textem, který stanovuje základní pravidla požární bezpečnosti ve Vaší domácnosti. Pokud budete tato pravidla dodržovat ,tak ochráníte svůj majetek před případným požárem a hasičům ušetříte práci. Věřte, že Vám za to budou hasiči vděční.

Autoři původní prezentace: Vaněk Pavel – předseda OORP Kroměříž,  Tynkl Jiří – velitel SDH Koryčany

Kuchyň

 • používej veškeré spotřebiče v souladu s návodem k obsluze
 • nenechávej varnou konvici v základně pokud ji zrovna nepoužíváš(může způsobit požár)
 • pozor na fritovací hrnec-pokud se nevypne termostat, tak se přehřeje olej a dojde ke vznícení
 • neodcházej od zapnuté plynové plotny-pokrm přeteče a uhasí oheň(potom čekej výbuch)
 • nevkládej do mikrovlnky věci které tam nepatří –můžeš lehce způsobit požár
 • při smažení na pánvi dbej na to ,aby olej nepřetekl-způsobí vznícení
 • při odchodu z domu na delší dobu vypni plyn a zastav vodu-ušetříš práci sobě i hasičům
 • neodkládej na používanou sklokeramickou desku utěrku ani plastové nádobí
 • dodržuj správnou dobu přípravy pokrmů –víš, jak krásně hoří kuře pečené 2 hodiny na  180?C ?

Obývací pokoj

 • nezapaluj svíčky ,které jsou označené jako dekorativní
 • pokud už svíčky použiješ, tak je měj pod stálým dohledem
 • jsi-li kuřák, tak používej keramické nebo skleněné popelníky ,které budeš mít do vychladnutí nedopalku pod kontrolou
 • nevysypávej popelník do odpadkového koše pokud si nejsi jistý ,že jsou nedopalky chladné
 • nepoužívej v pokoji zábavnou pyrotechniku
 • nenechávej zapalovače na prudkém slunci(hrozí nebezpečí výbuchu)
 • pokud je krb umístěn na podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen izolační podložkou přesahující půdorys ohniště o:
       -800 mm ve směru kolmém na otevřenou,popř.otevíratelnou stranu
       -400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou.

Dětský pokoj

 • víš ,že ten kdo je povinen vykonávat dohled (rodič,opatrovník)nad osobami,které nemohou posoudit následky svého jednání(děti,mentálně postižení apod.), je povinen podle zákona dbát ,aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.
 • nenechávej své děti bez dozoru a hlavně je nauč ,že hra se zápalkami je velmi nebezpečná
 • nenechávej pro děti volně přístupné hořlavé kapaliny ,zápalky a cigarety

Ložnice

 • nelehej do postele se zapálenou cigaretou
 • pokud chceš mít intimní prostředí, nezakrývej lampičku spodním prádlem ani žádnou textilií

Garáž

 • v jednotlivých a řadových garážích lze ukládat v nerozbitných přenosných obalech nejvýše:
  40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily
  80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily
  20 litrů oleje na jedno stání (max.)
 • v hromadných garážích se pohonné hmoty a oleje neukládají,s výjimkou provozních náplní a záložního paliva,které jsou součástí vozidel.
 • v jednotlivých, řadových a hromadných garážích smějí být použity pouze tepelné spotřebiče tomuto účelu použití schválené.
 • v prostorách kde se provádí údržba vozidel,nesmějí  být instalovány spotřebiče (zdroje tepla)pevných paliv,otevřené spotřebiče a zářiče.
 • v garážích nesvařuj, pokud je uvnitř vozidlo nebo hořlavé kapaliny

Půda

 • udržuj na půdě pořádek a volný průchod
 • když už skladuješ na půdě hořlavý materiál (seno,staré oblečení apod.), musí být minimálně 1 m  od pláště komína.
 • v žádném případě neskladuj na půdě hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny
 • elektrické rozvody veď po nehořlavém materiálu v souladu s platnou normou
 • instaluj si na střechu bleskosvod

Kotelna, vytápění

1. Kamna

Pokud je spotřebič umístěn na podlaze z hořlavých hmot musí být opatřen izolační podložkou:          
U spotřebičů pevných paliv k vaření musí podložka přesahovat půdorys spotřebiče  nejméně o:
        -600 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem
        -300 mm od bočních svislých hran těchto otvorů 
U ostatních spotřebičů pevných paliv nejméně:
       – 300 mm před přikládacím a popelníkovým otvorem
       – 100 mm na ostatních stranách spotřebiče
 

2. Kouřovod

Kouřovod musí být instalován tak aby byl:

 • 200 mm od obložení zárubní dveří  a podobně umístěných částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí, včetně  jeho případné izolace.
 • 400 mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot 

3. Ochranné zástěny

Ochranou zástěnu je třeba umístit do míst ,kde sálavým teplem od spotřebiče může být ohrožena stavební konstrukce(dřevěné ostění ,papírové a textilní tapety apod.) nebo nábytek. Ochranná zástěna musí být:

 • z nehořlavého materiálu o tloušťce 3 mm
 • nejméně 30 mm od chráněné hmoty
 • přesahovat chráněnou hmotu na horní straně o 300 mm
 • přesahovat chráněnou hmotu na boční straně o 150 mm

Sklep, skladovací prostory

Skladování tuhých paliv

 • Tuhá paliva se musí ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých látek , aby nemohlo dojít k samovznícení. Nesmí se proto smísit  např. černé uhlí a hnědé uhlí, rovněž se nesmí smísit dřevo a uhlí apod.
 • Podklad pro ukládání paliva musí být čistý zbavený prachu a organických látek (trávy apod.) Podkladem rovněž nesmí být železitá škvára, cihlová drť nebo udusaná jílová zemina(způsobují samovznícení). Nejvhodnější je betonová podlaha a dusaná zemina.

Skladování hořlavých kapalin

 • Ke skladování  nebo ukládání hořlavých kapalin je nutné používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené.
 • Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.
 • Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízeních s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič. 

Skladování hořlavých a hoření podporujících plynů

 • Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny se umisťují na snadno přístupných a dostatečně větratelných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech.
 • Tyto nádoby nelze nikdy ukládat
  • v prostorách pod úrovní  okolního terénu
  • ve světlících
  • v garážích
  • v kotelnách
  • v místnostech určených ke spaní

Komíny

 • Skladování  hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
 • Vybírací, vymetací a čistící otvory musí být uzavřeny těsnými dvojitými nebo zdvojenými komínovými dvířky z nehořlavého materiálu. Podlaha kolem vybíracího otvoru  musí být nehořlavá nebo s nehořlavou povrchovou úpravou do vzdálenosti nejméně  60 cm .
 • Lhůty pro čištění jsou stanoveny v závislosti na velikosti výkonu připojeného tepelného spotřebiče.
  • Lhůty pro čištění komínů od spotřebičů do výkonu 50 kW:
   • spotřebiče na paliva tuhá a kapalná  –  6 x ročně
   • spotřebiče na paliva plynná (opatřené komínovou vložkou) – 2 x ročně
   • v rekreačních domcích a chatách, které nejsou užívány celoročně – 1x ročně
   • vybírání sazí – nejméně 1 x ročně
  • Lhůty pro čištění komínů od spotřebičů s výkonu  nad 50 kW:
   • spotřebiče na palivo tuhá a kapalná – 4 x ročně
   • spotřebiče na paliva plynná – 4 x ročně
   • vybírání sazí – při každém čištění

Chodby a schodiště

 • zajisti volný přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu,vody a  topení.
 • zajisti podmínky pro rychlé zdolávání požáru a udržuj volné únikové cesty na chodbách a schodištích

Print Friendly, PDF & Email