Benešovský okrsek si zvolil nové vedení

V pátek 31.1.2020 se na Benešově konala výroční valná hromada. I pro okrsek to bylo volební shromáždění.

Ve funkci starosty bude i dalších pět let pokračovat dosavadní starosta Radek Ošlejšek. Jeho výroční zprávu i děkovnou řeč si můžete přečíst na konci příspěvku.

Okrskový výbor bude opět devítičlenný (plus starosta). Každý sbor má jednoho zástupce. Nové složení je k dispozici na webu benešovského okrsku v sekci organizační struktura.

Revizní a kontrolní radu nově dle stanov nahrazuje jeden revizor účtů. Do této funkce byl zvolen Miloslav Klíč z SDH Žďárná.

Kromě formální záležitostí došlo i slavnostní okamžik, kdy starosta okrsku udělil medaili Za zásluhy o okrsek Benešov bývalému starostovi okrsku, četnému starostovi OSH Blansko a členu SDH Valchov Františku Nečasovi.

Výroční zpráva

Vážené sestry a bratři hasiči, vážení hosté,


opět se tu po roce scházíme, abychom zhodnotili naši práci za uplynulé období. V následujících minutách vás proto seznámím s podstatnými událostmi, které se udály na úrovni okrsku Benešov.

Začnu okrskovou soutěží, která proběhla 25. května ve Valchově za účasti pouze čtyř sborů z okrsku. Osobně se nebojím nazvat takovouto účast za ostudnou a neuctivou k organizátorům, kteří přípravě věnovali nemalé úsilí. Osobně nejsem se stavem okrskové soutěže dlouhodobě spokojený a úkolem nového výboru bude tuto situaci řešit. Ale nyní k výsledkům. Soutěžilo se v požárním útoku na jedno kolo. V kategorii mužů zvítězila Okrouhlá s časem 24.37 sekund, která nás bude reprezentovat tento rok na okresním kole. Druhý byl Valchov, třetí Suchý a čtvrtá Žďárná. V kategorii mužů nad 35 let se zapojila pouze Žďárná, která dosáhla času 41 sekund. Mezi ženami Suchý porazilo Žďárnou.

Muži ze Žďárné reprezentovali náš okrsek také v okresním kole. Ženy se okresního kola nezúčastnily.

Další soutěžní činností na okrskové úrovni je celoroční Pohár starosty okrsku Benešov, který je určený mužům a mladým hasičům. Do výsledků mladých hasičů se započítávalo celkem 8 klání, do výsledků mužů pak 5 závodů, včetně okrskového cvičení, o kterém bude řeč později. Mezi muži zvítězilo Suchý před Okrouhlou a Velenovem. V mladších žácích své vítězství obhájila Okrouhlá před Velenovem a Suchým. V kategorii starších žáků Žďárná rovněž obhájila loňský triumf, když porazila Okrouhlou a Suchý. Vyhlášení vítězů mládežnických kategorií proběhlo v Ludíkově, slavnostní vyhlášení kategorii mužů proběhne na okrskovém plese, který pořádají 8. února 2020 hasiči ze Žďárné.

V listopadu proběhlo v Ludíkově okrskové cvičení, které bylo zorganizováno formou stanovišť s jednotlivými úkoly, které prověřily znalosti a připravenost celkem 7 jednotek benešovského okrsku. Tentokrát byla pro účastníky připravena tři stanoviště. Na prvním bylo nutné ošetřit a bezpečně dopravit do sanitky z vysokém posedu osobu poštípanou od vos. Na druhém stanovišti byl lesní dělník zavalený stromem. Třetí úkol simulovat požár hrabanky malého rozsahu. Počínání všech jednotek bylo bedlivě sledováno a hodnoceno členy HZS. Přímo na místě pak zasahující hasiči dostali užitečnou zpětnou vazbu na předvedený výkon.

Kromě účasti na cvičení zaznamenaly jednotky našeho okrsku dalších 74 výjezdů, tedy o dvanáct méně než loni. Jedná se však o součet za jednotlivé jednotky. Celkový počet událostí je nižší, protože na jednu událost často vyjíždí více jednotek okrsku. 22 výjezdů bylo navíc v rámci tzv. činnosti jednotky, takže „ostrých“ výjezdů bylo 52. Stejně jako v minulých letech převládaly technické pomoci, a to převážně odstraňování stromů a likvidace obtížného hmyzu. Velký byl ale i počet požárů, celkem 15 výjezdů, a také 6 výjezdů na záchranu osob, což přibližně odpovídá i loňským číslům.

Z dalších tradičních okrskových aktivit roku 2019 můžu zmínit svátek sv. Floriána, patrona hasičů, kterého jsme si připomněli mší svatou ve Žďárné a na Benešově, nebo okrskový ples, který pořádali hasiči z Valchova. Další důležité akce zcela jistě doplní zástupci jednotlivých sborů ve svých projevech.

V roce 2019 slavily 125. výročí hned dva sbory: Valchov a Benešov. U této příležitosti bylo Benešovu na návrh okrsku uděleno Čestné uznání KSH. Valchov získal Čestné uznání SH ČMS již v roce 2018. Kromě těchto kolektivních ocenění byla na Benešově okrskem udělena i dvě individuální vyznamenání. Okrskový velitel Ing. Milan Tlamka obdržel medaili Za aktivní činnost v jednotce SDH II. stupně za svůj přínos v oblasti výcviku jednotek našeho okrsku. Pavol Herda pak získal medaili Za zásluhy o okrsek Benešov, a to za svoje aktivity v oblasti historie a muzejnictví. Jedná se o zcela novou medaili, kterou jsme v roce 2019 vytvořili, a kterou bude okrsek udělovat výjimečným osobnostem z řad hasičů, kteří se výrazně zapsali do historie benešovského okrsku.

Tato výroční valná hromada je volební. Proto mi dovolte předchozí výčet loňských aktivit doplnit i o krátkou bilanci končícího volebního období. Za posledních pět let se nám sousta věcí povedla. A tím „nám“ nemyslím sebe nebo výbor,. Myslím tím vás všechny, kteří se ve sborech do akcií zapojujete. Nebojím se tvrdit, že patříme k nejaktivnějším a nejviditelnějším okrskům. Naši zástupci jsou kromě okresního výboru i ve všech okresních radách. Myslím, že kvalitu cvičení jednotek nám může leckdo závidět. Podařilo se nám stabilizovat situaci kolem okrskových plesů a udržet tak tradici, byť by účast mohla být občas vyšší. Všechny sbory okrsku se za uplynulých pět snažili o práci s dětmi. Ne vždy se daří udržet kolektivy mladých hasičů dlouhodobě, ale snaha je evidentní a je třeba ji ocenit. Trochu neskromně věřím, že k rozvoji mladých hasičů na okrsku přispělo i zavedení celoročního okrskového poháru, jehož 7. ročník nás čeká.

Z předchozích slov by se mohlo zdát, že vše funguje bezvadně a že není co zlepšovat. Opak je pravdou. V tuto chvíli vidím jako nejpalčivější problém již dříve zmiňovanou účast, nebo spíš neúčast, na okrskovém kole požárního sportu. Ale problémů i běžné agendy je daleko víc. Nový výbor tedy rozhodně čeká spousta práce. Proto bych chtěl popřát novému výboru hodně sil a šikovných lidí. Vám všem, bez ohledu na to, jestli jste byli členy dosavadního výboru, nebo „jen aktivními organizátory či účastníky akcí“, bych chtěl upřímně poděkovat.

Děkuji vám za pozornost a těším se na příspěvky jednotlivých sborů.

Děkovná řeč starosty

10 let považuji tak akorát na to, aby člověk něco smysluplného vytvořil. Poté člověk, chtě nechtě, upadne do stereotypu a už nezle očekávat tak sinou motivaci a úsilí. To byl důvod, proč jsem nabídl konec ve funkci starosty a vybídl sbory k návrhu nových kandidátů. Tento můj záměr tak úplně nevyšel, nicméně moje znovuzvolení neznamená, že bych chtěl těch dalších 5 let jen udržovat současný stav. Naopak, vaší důvěry si velmi vážím a zavazuje mne k tomu, abych i nadále usilovat o rozvoj okrsku. Nicméně bych zde rád deklaroval, že toto je skutečně moje poslední volební období ve funkci.

Před pěti lety jsem prosadil trochu netradiční pojetí okrskového výboru, které, dle mého názoru, nejlépe odpovídá potřebám rozhodování na okrskové úrovni. Protože je to poměrně důležitá věc, pokusím se ten systém teď v krátkosti vysvětlit:

Každý sbor má ve výboru právě jednoho zástupce. To je z důvodu, aby bylo v případě potřeby hlasování o klíčových věcech spravedlivé.

Každý zvolený zástupce má dvě povinnosti: Starat se o svěřenou agendu vyplývající z jeho funkce ve výboru a zprostředkovávat informace mezi okrskem a sborem. Z toho vyplývá povinnost účastnit se výborových schůzí. Pokud se v zápise objeví úkol pro některý sbor, nebo pokud rozešlu hromadný mail, je zvolený člen výboru automaticky zodpovědný za předání informací a zajištění splnění úkolů. Chtěl bych proto požádat všechny dnes zvolené členy, aby takto ke své funkci přistupovali.

Na rozdíl od běžných výborů, které jsou uzavřené pouze pro zvolené členy, je náš okrskový výbor naopak zcela otevřený. Všechny věci se snažíme diskutovat a hledáme shodu napříč všemi sbory. Na výbor proto může přijít libovolný hasič okrsku. Vítaná je zejména účast starostů a velitelů, kteří tak mohou být přímo v centru dění, podílet se přímo na směrování okrsku a nemusejí se spoléhat pouze na zprostředkované informace. Z každé schůze je pořizován podrobný zápis, který je rovněž veřejný.

Pokud chcete být informováni o termínech schůzí, dalších důležitých informacích, nebo dostávat zápisy, můžete si zaregistrovat svůj e-mail a dostávat tyto informace elektronicky. Postup je na okrskovém webu www.okrsek-benesov.cz v sekci Kontakty. V případě dotazů se obracejte přímo na mě.

Ještě jednou děkuji za zvolení a, slovy klasika Bolka Polívky, věřím, že důvěru ve mne kladenou nezklamete.

Print Friendly, PDF & Email